بررسي نتايج خود آزمايي برنامه كنترل عفونت در دانشجويان سال آخر دانشكده دندانپزشكي تبريز

نويسنده: حسين دباغ اسدالهي پور
استاد راهنما: معصومه مهدي پور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: FDA ،ADA ،CDC ،HBV ،HIV ،HCV ،OSHA