ارزيابي ميزان آگا هي دندانپزشكان شاغل در تبريز نسبت به روشهاي كنترل عفونت

نويسنده:
استاد راهنما: نرگس فليزاده
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده: ارزيابي ميزان آگا هي دندانپزشكان شاغل در تبريز نسبت به روشهاي كنترل عفونت
فليزاده ،نرگس
محل نگهداري مدرك: دانشكده دندانپزشكي
عنوان: ارزيابي ميزان آگا هي دندانپزشكان شاغل در تبريز نسبت به روشهاي كنترل عفونت
پديد آورنده: فليزاده ،نرگس
زبان پايان نامه: فارسي
شماره مدرك: 601205
شماره راهنما: 831
مقطع تحصيلي: دكتراي دندانپزشكي
محل تحصيل: دانشگاه علوم پزشكي تبريز،دانشكده دندانپزشكي
رشته تحصيلي: دكتراي دندانپزشكي
سال تحصيل: 1383
صفحه شمار: 68ص
استاد راهنما: معصومه مهدي پور
استاد مشاور: كامران صدافت
كتانامه: رفرانس در آخر
شناسه افزوده شخص:
صدافت ،كامران مهدي پور،معصومه ،استاد مشاور استاد را هنما
كليد واژه:
HIBV HCV HAV HIV .ء
يادداشت:
شماره پاياننامه : 831
كلمات كليدي: HIBV ،HCV ،HAV ،HIV