دارو و درمان ايدز

نويسنده: آرش سرهنگي
استاد راهنما: نسرين مالكي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي، فارماكولوژي و سم شناسي
چكيده:
كلمات كليدي: HIV,AIDS,proteas inhibitors,RT inhibitorsايدز,درمان