بررسي وضعيت، موقعيت راديكال هاي آزاد و آنتي اكسيدانها در بيماران ايدز

نويسنده: فرحناز اميني ارنائي
استاد راهنما: اكبر حسني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا داروسازي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، داروسازي،
چكيده: سندرم نقص ايمني اكتسابي AIDS،(Acquired Immunodeficiency Syndrome) بوسيله ويروس (Human Immunodeficieny Virus)HIVايجاد مي شود و يك اختلال باليني است كه سبب مهار تدريجي و پيش رونده سيستم ايمني شده و بيمار را مستعد ابتلا به انواع تومورهاي بدخيم و تهديد كننده زندگي و عفونتهاي فرصت طلب مي نمايد. نقش راديكال هاي آزاد و آنتي اكسيدانها به عنوان مخرب و محافظ سلولي در بسياري از بيماريها از جمله سرطان،نارسايي كليوي ، قلب و عروق آترواسكلروز،پوست ،كاتاراكت ،ايدز و... بررسي شده است. با توجه به نقش اين دو ماركر بعنوان مخرب سلولي و باز دارنده تخريب ،روند كار تحقيقاتي و موقعيت آنان براي بررسي اين موضوع ضروري بوده و بسيار مفيد و ارزشمند مي باشد. در اين مجموعه از طريق اينترنت و مجلات علمي و كتب ، روند كار اين ماركرهاي بيوشيميايي در بيماران ايدز بررسي شده است . تحقيقات اخير نشان داده كه عفونت ايدز با كمبودهايي مرتبط است كه به آنتي اكسيدانتهاي اندروژن و اگزوژن درون سرم خون انسان از يك سو و توليد بيش از حد راديكال هاي آزاد از سوي ديگر مرتبط است. كه اين پديده ممكن است تكثير ويروسها را سرعت بخشيده و در عملكرد پروليفراسيون ايمني ،نقص واختلال ايجاد كند. مطالعات آزمايشگاهي و اپيدميولوژيكي ،مدارك مستدلي در رابطه با درمان بيماران ايدز با استفاده از پيشگيري از بروز موقعيت اكسيداتيوي و ناهماهنگي ميكرونوترنيتها،بدست داده اند.اين مطالعات نتايج اميد بخشي داشته اند كه چندين هدف درمان را خاطر نشان مي سازد.آنتي اكسيدانتهاي تيولي و مشتقات ويتامين E،در سلولهاي آلوده به ويروس HIV ،سبب مهار فاكتورفعال سازي رونوشت برداري ،بيان رپليكاتيو HIV و آپوپتوزيس سلولي مي شوند.مواد معدني نظير سلنيم ،گلوتاتيون پراكسيداز داخل سلولي را افزايش ميدهندكه منجربهمهار(Natural Killre Cell)NFKBوفعاليت HIV مي گردد. ساير آنتي اكسيدانهاي فيزيولوژيكي نظير اسيد اسكوروبيك و فلاوونوئيدها،با مهار چندين مرحله از چرخه زندگي ويروس، سبب مهار تكثير ويروس مي شوند. اين طيف وسيع آنتي اكسيدانها در رابطه با مهار HIV در سلولهاي آلوده،احتمالات اميد بخشي را در جهت پيشرفت درمانهاي جديد به ما مي دهد كه كارايي باليني اين روشها را بايستي با تجارب باليني گوناگون به اثبات رساند.
كلمات كليدي: ايدز,آنتي اكسيدانها,راديكال هاي آزاد,استرس اكسيداتيو,سيستم ايمني