نگرش صاحبنظران استان آذربايجان شرقي در مورد سياست هاي پيشگيري از ايدز

نويسنده: مهسا تاج نسايي
استاد راهنما: رضاقلي وحيدي
استاد مشاور: محمدرضا نريماني، سعيد خانمحمدي
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: كارشناسي مديريت خدمات بهداشتي درماني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، بهداشت و تغذيه،
چكيده:
كلمات كليدي: