بررسي شيوع ايدز و عوامل خطر ابتلا به آن در ميان زندانيان شهر تبريز

نويسنده: سارا به آفريد
استاد راهنما: بهروز نقيلي، بهرام صمدي راد
استاد مشاور: غلامرضا قهرماني
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكتراپزشكي دكتراپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: