بررسي نگرش دندانپزشكان شهر تبريز نسبت به درمان بيماران HIV-مثبت

نويسنده: رزا متيقني
استاد راهنما: فريدون پرنيا
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1388/05/07
مدرك: دكتراي عمومي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، ،
چكيده: از اوايل دهه ي1980، HIV به عنوان مخربترين بيماري قرن 21 شناخته شده است. AIDS شرايطي از بيماري HIV است كه عفونتهاي فرصت طلب و تضعيف شديد سيستم، ايمني در آن مشاهده ميشود. HIV ازطريق جنسي ، خوني، فراورده هاي آلوده ي بدني و از مادر به جنين قابل انتقال است. دندانپزشكان اغلب اولين افرادي هستند كه تظاهرات دهاني و علائم آغاز بيماري را مشاهده مي‌كنند و اين تشخيص زودهنگام مي تواند به افزايش طول عمر اين بيماران كمك كند ولي با اين وجود روابط بين دندانپزشكان و بيماران مبتلاء به ايدز يك رابطه ي منطقي نيست و دندانپزشكان به علت ترسي كه از ابتلاء به اين بيماري دارند از پذيرش بيماران مبتلاء به ايدز خودداري مي كنند و همچنين برخي بيماران مبتلا به ايدز به هنگام مراجعه به كلينيك‌هاي دندانپزشكي از دادن اطلاعات راجع به بيماريشان اجتناب مي كنند. تحقيقات نشان داده است كه بسياري از دندانپزشكان به علت ترسي كه از ابتلاء به اين بيماري دارند بيماران مبتلاء به ايدز را پذيرش نمي كنند و برخي از آنها معتقدند كه اگر بيماران مبتلاء به ايدز را پذيرش كنند، بيماران ديگر خود را از دست مي دهند. با توجه به تحقيقات انجام شده دركشورهاي ديگر لازم بود كه تحقيقي در رابطه با نگرش دندانپزشكان نسبت به درمان بيماران مبتلاء به ايدز انجام گيرد تا در صورت منفي بودن اين نگرش راهكارهاي لازم جهت بهبود نگرش دندانپزشكان به عمل آيد. هدف از انجام اين تحقيق بررسي نگرش دندانپزشكان شهر تبريز نسبت به درمان بيماران HIV - مثبت است. مواد و روشها : در پژوهش حاضر جهت جمع‌آوري داده‌ها از پرسشنامه‌اي كه شامل 23 سوال بود استفاده كرديم جهت تهيه‌ي اين پرسشنامه از مطالعه‌ي Bennette ME و همكارانش (1995) استفاده شد. اين 23 سئوال در 6 حيطة « تأثير بر عملكرد، رضايت شغلي، ترس از آلودگي، حق انتخاب در درمان، اجبارات قانوني واخلاقي، احساس منفي» دسته‌بندي شدند. براي انتخاب پرسش شونده‌ها از سازمان نظام پزشكي ليست اسامي دندانپزشكان شاغل در شهر تبريز تهيه شد و به طور تصادفي 240 نفر را انتخاب شدند. پرسشنامه به همراه يك پاكت و تمبر از طريق پست به دندانپزشكان مورد نظر ارسال گرديد.داده‌هاي بدست آمده از مطالعه به وسيله‌ي روشهاي آماري توصيفي و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS.14/win مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفته است. يافته ها : در اين مطالعه از بين 220 دندانپزشك مورد مطالعه 74/4% داراي نگرش منفي و 24/2% داراي نگرش مثبت نسبت به درمان بيماران HIV - مثبت بودند( P<0/05). نگرش دندانپزشكان با سابقة كار (0/12= P ) و مرتبه‌ي شغلي دندانپزشك ( P<0/09) ارتباط معني‌داري نداشت. ولي با سن آنها در ارتباط بود به طوريكه با افزايش سن نگرش منفي‌تر مي‌شد( 0/013= P ) نتيجه‌گيري : بر اساس نتايج كلي يافته‌ها نگرش دندانپزشكان نسبت به درمان بيماران HIV – مثبت منفي بود.

كلمات كليدي: HIV مثبت، نگرش، دندانپزشكان