ايدز و تظا هرات د هاني و را ههاي پيشگيري آن

نويسنده: علي حسين د هفاني
استاد راهنما: فريبرز آرين
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكتراي دندانپزشكي دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: