بيماري ايدز و تظا هرات پريودونشيومي آن

نويسنده: علي بخشنده فرد
استاد راهنما: اردشير لفظي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكتراي دندانپزشكي دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: ايدز، تظا هرات پريودونشيومي