بررسي ميزان آگا هي دندانپزشكان شاغل در تبريز نسبت به عفونت هاي فارچي د هان

نويسنده: ز هرا محمودزاده
استاد راهنما: معصومه مهدي پور
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك: دكتراي دندانپزشكي دكتراي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تبريز، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: كانديديازيس د هاني، نيساتين، ايدز