بررسي خصوصيات و عوامل موثر در ايجاد كراتكتازي پيشرونده پس از ليزيك در كلينيك خصوصي از 1378 تا 1382

نويسنده: شه زاد مدني ‌پور
استاد راهنما: فريد كريميان
استاد مشاور: آرش انيسيان
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: اين مطالعه به بررسي خصوصيات و عوامل موثر در ايجاد كراتكتازي پيشرونده پس از ليزيك در كلينيك‌هاي چشم‌پزشكي نگاه و رازي در بين سالهاي 1378 تا 1382 مي‌پردازد.
اين مطالعه، يك مطالعه توصيفي از نوع مورد (Case series) مي‌باشد كه با استفاده از داده‌هاي موجود در پرونده بايگاني شده بيماران انجام گرفته است. در اين مطالعه 4570 چشم مورد مطالعه قرار گرفته كه از اين تعداد 8 چشم دچار عارضه كراتكتازي پيشرونده پس از ليزيك شده‌اند.
برخلاف نتايج مطالعات ديگر مبني بر باقي گذاشتن حداقل 250 ميكرون بعنوان محدوده جلوگيري از بروز كراتكتازي، يافته‌هاي اين مطالعه نشانگر پيدايش كراتكتازي با وجود حفظ ضخامت باقيمانده بستر بيشتر از 270 ميكرون (محدوده 270 تا 347 ميكرون ) مي‌باشد.
با توجه به اينكه كليه موارد مبتلا به كراتكتازي در فاصله سالهاي 1378 تا 1380 يعني زمانيكه هنوز در ايران از دستگاه Orbscan جهت بررسيهاي قبل از عمل استفاده نمي‌شده ، پديدار شده‌اند. لذا استفاده از Orbscan جهت بررسي انحناي سطح خلفي قرنيه در كنار انحناي سطح قدامي آن توصيه مي‌شود.
كلمات كليدي: