تامين آب در جنگ و شرايط اضطراري

نويسنده: كاظم ندافي
استاد راهنما: عليرضا مصداقي نيا
استاد مشاور: شريعت، محوي، اسدي
تاريخ دفاع: 1368/03/08
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: از آنجا كه هر ساله چندين بلاي طبيعي با دامنه وسيع در كشور ما رخ مي دهد و بدليل تحميل جنگ 8 ساله بر كشور با توجه به فراهم بودن زمينه عملي براي تحقيق و گردآوري تجارب بدست آمده در زمينه تامين آب، اين پايان نامه با اهداف زير تدوين گرديده است:
1- جلب توجه مقامات بهداشتي كشور به لزوم آمادگي قبل به منظور تامين آب آشاميدني سالم در جنگ و شرايط اضطراري.
2- بررسي و تحقيق در مورد موضوعات اصلي تأمين آب در جنگ و شرايط اضطراري با توجه به شرايط محلي كشور و توانائي هاي علمي و فني موجود.
3- ارائه "راهنمايي" براي طراحان و مجريان برنامه هاي تأمين آب در جنگ و شرايط اضطراري.
4- بررسي كارآئي و سودمندي روشهاي اعمال شده در رابطه با تأمين آب در طي جنگ 8 ساله.
برجسته ترين نتايج بدست آمده از اين تحقيق در موضوعات مختلف تأمين آب بشرح زير است:
1- در فصل "ملاحظات كلي" ضمن ارائه تعاريف اصطلاحات مورد استفاده در پايان نامه اثرات شايعترين بلاهاي طبيعي بر سيستم هاي انتقال، تصفيه و توزيع آب مورد بررسي قرار گرفته و بر ضرورت برنامه ريزي براي كاهش دامنه اين اثرات تأكيد شده است.
2- در فصل "اقدامات قبل از وقوع جنگ يا بلاي طبيعي خرابكاري در شبكه آبرساني، پرسشنامه جهت ارزيابي ميزان آمادگي سازمانهاي مسئول تأمين آب براي مقابله با شرايط اضطراري،فهرستي تخميني از لوازم و تجهيزات مورد نياز براي تأمين آب يك جمعيت 10000 نفري و نحوه آموزش مردم در مورد استفاده از آب در جنگ و شرايط اضطراري مورد بررسي قرار گرفته است.
3- در فصل "كميت آب" حداقل آب مورد نياز در جنگ و شرايط اضطراري، آب مورد نياز براي دوره هاي مختلف بعد از وقوع بلا، آب لازم براي يك رزمنده در شرايط مختلف، آب مورد نياز وسايل نقليه در شرايط مختلف و آب مورد نياز مراكز خدمات عمومي رزمندگان، مورد بررسي قرار گرفته است كه نتايج ارائه شده بر مبناي تحقيقات انجام شده در جبهه هاي جنگ جنوب و غرب در سالهاي 1367 و 1366 مي باشد.
4- در فصل " منابع آب" ضمن بررسي منابع آب موجود در كشور با توجه به بررسيهاي انجام شده در جبهه هاي جنگ بيشترين توجه به نحوه توسعه و تكميل منابع آب براي استفاده در جنگ و شرايط اضطراري معطوف گرديده است. در اين فصل همچنين معيارهاي اولويت آب جهت استفاده در شرايط اضطراري مورد توجه قرار گرفته است.
5- در فصل "تلمبه ها" اطلاعات اجمالي و ضروري در مورد روش انتخاب و كاربرد انواع تلمبه ها در شرايط مورد نظر ارائه گرديده است و با ذكر يك مثال عملي از پروژه اي كه درمناطق جنگي جنوب كشور انجام شده تكميل گرديده است.
6- در فصل "كميت آب " علاوه بر توجه به كيفيت فيزيكي، شيميائي، راديولوژيكي و باكتريولوژيكي آب تأثير عوامل شيميائي جنگي بر كيفيت آب مورد بررسي قرارگرفته و ساده ترين روشهاي جستجو و تعيين عوامل شيميائي جنگي در آب ذكر شده است.
7- در فصل" تصفيه آب" با ذكر روشهاي مختلف تصفيه آب روش تصفيه آبهاي آلوده به سموم شيميائي جنگي مورد بررسي قرار گرفته است و با ذكر تجربه بدست آمده در طي جنگ در زمينه استفاده از حوضچه هاي ته نشيني خاكي قبل از انتقال آب به واحدهاي تصفيه روش صحيح طراحي اين حوضچه ها ارائه گرديده است. در اين فصل همچنين مناسب ترين روش حذف مواد راديواكتيو از آب مورد بررسي قرار گرفته است. ويژگي خاص مطالب ارائه شده در اين فصل سهولت و قابل اجرا بودن آن در سخت ترين شرايط است.
8- در فصل" روشهاي متفرقه تصفيه و تأمين آب" ضمن ارزيابي قرصهاي كلر مورد استفاده در كشور و جبهه هاي جنگ مناسبترين قرص براي اين منظور قرصهاي كلر- دي كلر با ميزان
mg 20 كلر مؤثر و 18 تيوسولفات سديم بعنوان كلرگير، پيشنهاد شده است. در نتيجه تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه قرصهاي مورد استفاده فعلي بدليل بالا يا پائين بودن كلر باقيمانده فاقد مطلوبيت و كارآئي لازم براي تصفيه آب مي باشند. در اين فصل همچنين روشهاي تصفيه آب براي گروههاي كوچك مورد توجه و ارزيابي قرار گرفته است و در پايان روشهاي ابتكاري تصفيه و تامين آب مورد بررسي قرار گرفته است.
9- در فصل "توزيع آب" ضمن بررسي روشهاي مختلف آب در طي جنگ 8 ساله نتايج آزمايشات باكتريولوژيكي انجام شده در مورد آبهاي پاكتي ذكر شده است كه نشان مي دهد اين روش توزيع قادر است كيفيت باكتريولوژيكي آب را حفظ كند و انتخاب جنس مناسب تري براي پاكت ها مي تواند مطلوبيت مزه و بوي آب را نيز حفظ نمايد.
در اين فصل همچنين روش هاي تعمير سريع شبكه توزيع آب كه در اثر جنگ يا بلاي طبيعي آسين ديده مورد بررسي قرار گرفته است و نموگرام جديدي براي تعيين مقدار كلر مورد نياز براي گندزدائي لوله ها، مخازن و چاهها ارائه گرديده است.
كلمات كليدي: