مقايسة دو روش ليزيك و PRK همراه با ميتومايسين C در درمان نزديك بيني بالا

نويسنده: آذرصنعتي
استاد راهنما: نادر نصيري
استاد مشاور: مرتضي انتظاري، انيسيان
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: مقايسه دو روش LASIK و PRK همراه با ميتومايسين C در درمان نزديك بيني شديد:
هدف: مقايسه دو روش LASIK و PRK همراه با ميتومايسين C طي يك دوره پيگيري از نظر اثربخشي ، پايداري نتايج اوليه و نيز تاثير برخي عوامل موثر بر موفقيت عمل.
روش پژوهش: مطالعه به روش بررسي اطلاعات موجود بر روي 61 چشم از 31 بيمار كه تحت عمل ليزيك و 47 چشم از 24 بيمار كه تحت عمل PRK+MMC قرار گرفتند، انجام شد. اعمال جراحي در مدت حدود 12 تا 3 ماه و همگي توسط يك جراح انجام شدند بيماران به صورت داخل گروهي و بين گروهي مورد مقايسه قرار گرفتند. جراحي‌هاي انكساري توسط دستگاه ليزر Technolas-217 انجام شدند. شاخص‌هاي بيماري شامل حدت بينايي اصلاح نشده (UCVA)، بهترين ديد اصلاح شده (BCVA) و ميزان رفراكشن پاكي‌متري قبل و بعد از عمل و ميزان شفافيت، قرنيه مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته‌ها: بيماران در محدوده سني 50 تا 19 سال قرار داشتند. تعداد زنان 3 برابر مردان بود. همه بيماران مبتلا به نزديك‌بيني ساده يا شدت بين 5/3 – تا 5/9- ديوپتر و ياهمراه با آستيگماتيسم خفيف بودند. نتايج ارزيابي‌هاي شاخص‌هاي بينايي قبل از عمل بيماران در دوگروه يكسان بود. در آخرين ارزيابي بعد از عمل 44/93% درصد بيماران در گروه ليزيك و 23/87% در گروه PRK+MMC داراي ديد 25/20 يا بهتر بودند. و دستيابي به رفركشن به محدوده 5/0 ± ديوپتر طي دوره پي‌گيري در 16/90% درصد گروه ليزيك و 10/85% درصد در گروه PRK+MMC مشاهده شد. در گروه PRK+MMC يك چشم (%12/2) داراي كدورت 5/0± بود شاخص‌هاي مورد بررسي در گروه ليزيك بهتر از PRK+MMC بود ولي تفاوتها از لحاظ آماري معني‌دار نبود.
نتيجه‌گيري: هر دو روش ليزيك و PRK+MMC تاثير نسبتا يكساني در اصلاح نزديك بيني با شدت شديد دارند، با اين تفاوت كه زمان دست يابي به BCVA در روش ليزيك كوتاه‌تر است.
كلمات كليدي: