بررسي اثرات سم بوتولنيوم در درمان بلفارواسپاسم اوليه

نويسنده:
استاد راهنما: كوش قره گوزلي
استاد مشاور: فلاح، رضا صادقي
تاريخ دفاع: 1382/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: سم بوتولنيوم A در درمان انواع ديستوني موضعي استفاده مي‌شود كه يكي از شايعترين آنها بلفارواسپاسم اوليه است.
در اين مطالعه اثرات درماني سم بوتولنيوم در درمان بلفارواسپاسم در 40 مورد بررسي شده است كه 21 بيمار زن و 19 نفر مرد بودند. پاسخ باليني در 5/82 درصد بيماران شده است كه ميزان آنها در خانمها از آقاين بيشتر بوده است.
ابتدا بيماران تحت درمان بانرمال سالين به عنوان پلاسبو قرار گرفتند كه در 8 مورد بيمار پاسخ باليني موقت به مدت يك هفته مشاهده شد.
سپس تحت درمان با سم بوتولنيوم A قرار گرفتند كه در 33 مورد بهبود باليني مشاهده شد در مجموع 7 مورد چهار مورد عوارض جانبي شدند كه 6 مورد پتوزو يك مورد فلج عصب فاسيال بود در اين مطالعه گر چه اثرات درماني سم بوتولنيوم در مقايسه با ساير مطالعات مختصري كمتر بوده است و عوارض جانبي شايع مثل درد و ديسفاژي ديده نشده است اما نشان مي‌دهد سم بوتولنيوم درمان موثر و كم خطر در درمان بلفارواسپاسم اوليه است.
كلمات كليدي: