بررسي نتايج كارگزاردن لنز داخل چشمي آرتيزان در اصلاح عيوب انكساري

نويسنده: سيد محمد مهرداد قريشي
استاد راهنما: فريد كريميان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف: هدف از انجام اين پژوهش بررسي ميزان اثر بخشي استفاده از لنز داخل چشمي artisan در بهبود عيوب انكساري در چشمهاي دوربين و نزديك بين است.
موارد و روش مطالعه: در اين مطالعه 39 بيمار وارد شدند كه در ارزيابي نهايي 28 بيمار كه تحت درمان با لنز Artisan قرار گرفته بودند بررسي شدند. طراحي مطالعه براساس روش گزارش مجموعه بيمار انجام گرفت. محاسبه قدرت مناسب لنز براي هر چشم براساس جدول Van der Heijde انجام شد. عمل جراحي تعبيه لنز توسط يكي از متخصصان مجرب پزشكي در مركز لبافي‌نژاد تهران انجام گرديد. معاينات توسط پزشكان آموزش ديده انجام و اطلاعات جمع‌آوري شد.
يافته‌ها: در اين مطالعه 55 چشم مربوط به 28 بيمار تحت درمان قرار گرفت كه از اين ميان 8/67 درصد مرد و 2/32 درصد زن بودند. عمق متوسط اتاق قدامي 55/0±23/3 ميلي‌متر بود. در چشمهاي دوربين (شامل 8 چشم) رفراكشن كروي و سيلندريك و معادل كروي قبل از عمل، به ترتيب دي 85/3±41/8+ و دي 64/0±65/0+ و دي 96/3±05/8+ بود. ديد اصلاح نشده و بهترين ديد اصلاح شده به ترتيب 30/0±93/0- و 26/0±30/0- بر اساس معيار log MAR بود. رفراكشن كروي و سيلندريك و معادل كروي همين چشمها 3 ماه بعد ازعمل به ترتيب دي 35/2±79/1+ و دي 90/1±16/0 و دي 19/2±90/0+ بود. UCVA و BCVA به ترتيب 44/0±33/0- و 05/0±03/0- براساس معيار log MAR بود. در چشمهاي نزديك بين (شامل 47 چشم) قبل از عمل داراي رفراكشن كروي، رفراكشن سيلندريك و معادل كروي به ترتيب دي 73/5±01/15- و دي 5/1±98/1 و دي 12/6±34/15- بودند. UCVA و BCVA به ترتيب 29/0±05/1- و 29/0±43/0- در مقياس LogMAR بود. در همين چشمها ، 3 ماه بعد از عمل رفراكشن كروي و سيلندرك و معادل كروي به ترتيب دي 2/1±11/0-،دي 97/0±62/1و دي 19/1±89/0- بودند. UCVA و BCVA به ترتيب 21/0±2/0- و 15/0±07/0 براساس مقياس LogMAR شده بودند.
بحث و نتيجه‌گيري: با استفاده از لنز Artisan در اصطلاح عيوب انكساري به خوبي مي‌توان نزديك بيني و دوربيني چشمها را به شرايط ديد طبيعي نزديك كرد. عوارض اين عمل ناچيز بوده و د صورت بروز عوارض شديد با برداشتن لنز، درمان قابل برگشت مي‌باشد. به علاوه افزايش كيفيت ديد به دليل بزرگنمايي بيشتر اين درمان را نسبت به درمان با عينك ارجح مي‌سازد. با اصلاح تكنيكهاي جراحي پيشرفت و تكامل بيشتر لنز و اصلاح ساختار آن مي‌توان به نتايج بسيار بهتري دست يافت. مي‌توان گفت كه استفاده از لنز Artisan براي درمان دروبيني و نزديك‌بيني متوسط تا شديد، روشي مطمئن قابل پيش‌بيني و كم عارضه است.
كلمات كليدي: