بررسي اثر عمل ترابكولكتومي برايجاد يا پيشرفت كدورت عدسي

نويسنده: كيانا كامروا
استاد راهنما: ژاله رجوي
استاد مشاور: هاشم معزي قديم، زهره بهروزي، حسين محمدربيع
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم‌پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: سابقه: ترابكولكتومي بعلت اختلال در جريان مايع زلاليه و كاهش تغذيه عدسي مي‌تواند كدورت عدسي ايجاد كند كه در مطالعات گذشته از 6 تا 58% گزارش شده است.
هدف: تعيين اثر ترابكولكتومي برايجاد يا پيشرفت كدورت عدسي در مركز امام حسين (ع) طي سالهاي 82-80
روش كار: اين مطالعه به روش Matched Controlled Clinical Trial بر روي 82 چشم از 41 بيمار مسن‌تر از 50 سال مبتلا به گلوكوم كه يك چشم آنها انديكاسيون ترابكولكتومي داشت و چشم ديگر با دارو كنترل بود، انجام شد. چشم‌هايي كه ترابكولكتومي شده بودند بعنوان مورد (41 چشم) و چشم‌هاي مقابل آنها و وضعيت قبل از جراحي بعنوان شاهد (41 چشم) در نظر گرفته شد. بعد از ترابكولكتومي پيشرفت كدورت عدسي با 3 معيار كاهش ديد و افزايش كدورت عدسي نسبت به قبل از جراحي و نسبت به چشم مقابل با روش LOCSIII ارزيابي شد و نتايج با آمار توصيفي و تحليلي تفسير شدند.
يافته‌ها: 7/53 درصد مرد و 3/46 درصد زن بودند كه متوسط سني آنها 3/9± 5/62 سال بود. افزايش يا پيدايش كدورت عدسي در چشم عمل شده (مورد) نسبت به قبل از ترابكولكتومي، هم با سيستم عكسبرداري (05/0>P) و هم با سيستم نمره‌گذاري ( LOCSIII (P=0.01 از نظر آماري Significant بود.
افزايش يا پيدايش كدورت عدسي نسبت به چشم مقابل با سيستم نمره‌گذاري (LOCSIII (P<0.5 و ديد (02/0=P) از نظر آماري Significant بود ولي با سيستم عكسبرداري LOCSIII از نظر آماري Significant نبود (07/0=P)
بحث: جراي ترابكولكتومي باعث پيدايش يا افزايش كدورت عدسي براساس نمره‌گذاري LOCSIII و معيار ديد مي‌شود و بطور متوسط احتمال 2 خط كاهش ديد وجود دارد ولي هر نوع كدورت عدسي لزوما درهمه بيماران با كاهش ديد همراه نيست.
كلمات كليدي: