بررسي نتايج جراحي انجام شده بر روي اكتروپيون سيكاتريسي در بيمارستان لبافي‌نژاد بين سالهاي 72-82

نويسنده: هاجر شهبازي
استاد راهنما: محمد ابريشمي
استاد مشاور: سلطان حسين سالور، عباس باقري
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: هدف: مقايسه نتايج روشهاي جراحي اصلاح اكتروپيون سيكاتريسي در بيماران مراجعه كننده به بيمارستان لبافي‌نژاد بين سالهاي 1382-1372
روش و مواد: روش تحقيق به روش مطالعه‌داده‌هاي موجود با بررسي اطلاعات موجود در پرونده بيمارستاني بيماراني بود كه با تشخيص اكتروپيون سيكاتريسي بين سالهاي 1382-1372 تحت عمل جراحي قرار گرفته بودند.
نتايج: از 84 بيماري كه مورد بررسي قرار گرفتند 92 پلك جراحي شده و در آنها 9 روش جراحي در بيماران مورد استفاده قرار گرفتند بود كه بيشترين فراواني مربوط به z-plasty بود و بعد به ترتيب : عمل توام skin graft +LTS و LTS به تنهايي و suture -سه به تنهايي و نيز عمل توام suture -سه و LTS و سپس full thickness skin graft و بعد با شيوع كمتر tarsorrhaphy و canthal placation و عمل توام LTS و Tarsorrhaphy بود.
در كل از 92 پلك عمل شده 60 مورد اصلاح مناسب داشتند كه بيشترين آن مربوط به روش توام skin graft+LTS بود و بعد skin graft به تنهايي و بدنبال آن Z-plasty
استنتاج: اين مطالعه نشان مي دهد كه نتايج جراحي با استفاده از graft بهتر از نتايج جراحي بدون استفاده از گرافت در اصلاح اكتروپيون سيكاتريسي پلكها مي‌باشد.
كلمات كليدي: