انتشار آلودگي از كارخانه سيمان آبيك

نويسنده: مدبر عباسي
استاد راهنما: منصور غياث الدين
استاد مشاور: مصداقي نيا ، ايماندل ، ناصري ، واعظي
تاريخ دفاع: 1367/02/05
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: گرد و غبار ناشي از فرآيند سيمان و دي اكسيد گوگرد حاصله از احتراق سوخت سنگين فسيلي، از آلوده سازهاي محيط زيست مي باشد كه اثرات نامطلوبي بر انسان، حيوان، نباتات، مواد و بالاخره اقتصاد جامعه دارد. اگر گوگرد و غبار حاوي سيليكا باشد ايجاد بيماري ويژه مي نمايد.
اصولاً تركيب گرد و غبار، در واقع تركيب همان جسم اصلي است كه از آن توليد گرديده، در صنعت سيمان داراي منشاء معدني بوده و عمده آنرا مارل" مخلوط طبيعي سنگ آهك و خاك رس" تشكيل مي دهد. گرد و غبار در اثر تجزا يافتن مواد مختلف جامد به ذرات قابل رويت با چشم تا اولترا ميكروسكوپي در اثر اعمال مكانيكي نظير خورد كردن، شكستن، سائيدن و توليد شده، انتشار و پراكندگي آنها در محيط روي افرادي كه با آن تماس پيدا مي كنند، بر حسب جنس گرد و غبار، اندازه ذرات، طول مدت استنشاق و فاكتورهاي ديگر احتمالاً ايجاد عوارض و بيماريهاي گوناگوني خواهند نمود.
توأم شدن ذرات با دي اكسيد گوگرد آثار سوء را تشديد نموده، بعلاوه اين گاز مولد بارانهاي اسيدي نيز هست.
براي بررسي دقيق پديده آلودگي هوا و كنترل آن لازم است غلظت آلاينده هاي هوا جهت مقايسه با استاندارد اندازه گيري شود.
براي تعيين مقدار ذرات معلق هواي آزاد كارخانه سيمان و شهرك مسكوني آن 69 مورد در مدت 6 ماه با استفاده از الكتروپمپ، هاي و لوم سمپلر و صافي فايبرگلاس نمونه برداري و تعيين مقدار شد كه غلظت ذرات بسيار بيشتر از استاندارد مي باشد.
جهت تعيين قطر ذرات، نمونه برداري توسط جمع آورنده تر « بابلر» انجام و توسط ميكروسكوپ چشمي كاليبره شده و روش تعيين قطر فرت متجاوز از 1700 ذره مورد بررسي قرار گرفته كه ذرات با قطر تا 2 ميكرون با 9/37 درصد بيشترين مقدار بوده و در مرتبه دوم ذرات با قطر 2 تا 4 ميكرون با 8/23 درصد.
در رابطه با سيليكا 26 نمونه جمع آوري و با استفاده از روش C- موليبد و سيليكات و همچنين روش D- هتروپلي بلو، تعيين مقدار صورت گرفته است.
جهت اندازه گيري دي اكسيد گوگرد با استفاده از دستگاه بابلر 54 نمونه بمدت حدود 6 ماه در دو ايستگاه جمع آوري و با روش آب اكسيژنه "تيتريمتريك" غلظت سنجي شده كه در مقايسه با استاندارد كمتر بوده است.
با توجه به نتايج بدست آمده، لازم است كه كميته الكتروفيلتر تشكيل و بطور همه جانبه مسأله مورد بررسي قرار گيرد، كمبود قطعات يدكي مكانيكي، الكترويكي گردگيرها برطرف وبهينه سازي صورت گيرد.
لازم است در قسمت خروجي الكتروفيلتر دستگاههاي آلاينده سنج نصب كه بهره بردار در هر لحظه در جريان مقدار گردگيري الكتروفيلتر قرار گيرد، بديهي است در صورت بالابودن مقدار آلاينده از حد استاندارد سيستم متوقف، پس از رفع نقص در مدار قرار گيرد.
استفاده از سوخت مرغوب تر، حداقل در شرايط نامساعد جوي مورد عمل واقع و كارخانه گازسوز شود. بهسازي محوطه كارخانه انجام و بخش بهداشت صنعتي و بهداشت محيط جهت مطالعات و كنترل هاي لازمه دررابطه با عوامل زيان آور محيط كار، نظير عوامل شيميائي، فيزيكي، مكانيكي، بيولوژيكي و رواني بمنظور تامين و حفظ سلامت كارگران و ساير افراد شاغل ايجاد گردد.
كلمات كليدي: