مقايسه دو روش Single- plate Molteno implant و ahmed glaucoma valve در بيماران مبتلا به گلوكوم مقاوم به درمان جهت كنترل فشار چشم

نويسنده: غزال كمالي مريان
استاد راهنما: نادر نصيري
استاد مشاور: زهره بهروزي، محمد پاكروان، بابك محمدي
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكتري دكتري
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: هدف: تعيين نتايج و عوارض دو روش جراحي Ahmed Valve و Molteno implant در بيماران گلوكومي مقاوم به درمان در كاهش فشار چشمي و عوارض ناشي از هر كدام .
روش كار: مطالعه به روش prospective randomized clinical trial از سال 1384 تا 1386 انجام شد. 36 (16 مرد و 20 زن) بيمار مبتلا به گلوكوم مقاوم به درمان تحت عمل Ahmed Valve implant و 36 (16 مردو 19 زن) بيمار مبتلا به گلوكوم مقاوم به درمان تحت عمل molten implant قرار گرفتند. بيماران به مدت 24 ماه تحت پيگيري قرار گرفتند.
تمام بيماران در محدوده سني 40 تا 79 سال قرار داشته و قبلاً تحت عمل Drainage implant قرار نگرفته بودند و سن و نوع گلوكوم در دو گروه Match بوده و از نظر Visual acuity , slit lamp exam و كنترل (Intraocular pressure (IOP و funduscopy (جهت بررسي نسبت CUP/dise) و visual Field قبل و بعد از عمل طي زمانهاي مقرر تحت معاينه قرار گرفتند.
نتايج : در مقايسه انجام شده بغير از ماه اول در سراسر زمان پيگيري و در خاتمه مطالعه ميزان كنترل (Intraocular pressure (IOP در گروه Molteno بهتر از Ahmed Valve بوده است.
ميانگين IOP در خاتمه مطالعه در گروه 15mmHg Molteno implant و در گروه 16.9mmHg Ahmed Valve بوده و تفاوت آماري بين دو گروه معني‌دار بوده است. (p=0.024) تعداد داروهاي مصرفي در سال اول و دوم در گروه ahmed valve شصت و دو درصد و 67% و در گروه molten implant شصت و شش درصد و 67% مي‌باشد و تفاوت آماري معناداري بين دو گروه مشاهده نشد.
ميزان موفقيت در سال اول در گروه 1/86Ahmed Valve % و در گروه (Molteno implant (p=0.450 نود و يك مميز هفت دهم درصد و در سال دوم در گروه Ahmed Valve هشتاد و سه مميز سه دهم درصد و در گروه Molteno implant هشتاد و شش مميز يك دهم درصد (p=0.703) بوده است.
فازهايپرتنسيو در هر گروه به طور متوسط در هفته 5-4 بعد از عمل رخ داده و در گروه Ahmed Valve بيشتر از Molteno implant بوده است. (8/27% در مقابل 7/16%)
از عوارض بعد از عمل: Cataract, Hyphema, Encapsulated bleb و Tube obstruction بوده كه در هر دو گروه مشابه وقابل مقايسه مي‌باشد.
نتيجه: هر دو وسيله Ahmed valve و Molteno implant در كنترل IOP موثر و مفيد مي‌باشد و با توجه به اينكه Molteno implant در كنترل IOP موثرتر بوده، در بيماران مبتلا به گلوكوم بسيار پيشرفته كه نياز به IOP پائين‌تري جهت كنترل گلوكوم و ثابت شدن Visual Field defect دارند، مي‌تواند وسيله مناسبتري باشد.
كلمات كليدي: