تعيين ميزان موفقيت دريچه احمد در بيمارستان شهيد لبافي نژاد در سال 1382

نويسنده: كامبيز احمدي
استاد راهنما: شاهين يزداني
استاد مشاور: فريد كريميان، محمدرضا محبي
تاريخ دفاع: 1384/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: سابقه: سابقه عمل جراحي سانت يكي از روشهاي درمان بيماران گلوكومي مقاوم به درمان مي‌باشد. شانتها به دو دسته دريچه‌دار و بدون دريچه تقسيم ميشوند. از نوع دريچه‌دار مي‌توان دريچه احمد رانام برد كه در چند سال اخير بطور نسبتا شايعي در بخش گلوكوم بيمارستان لبافي‌نژاد به كار رفته است. ولي تاكنون هيچ مطالعه مدوني در مورد نتايج درماني اين عمل جراحي در اين مركز انجام نشده است.
هدف: تعيين ميزان موفقيت عمل جراحي دريچه احمد در بيمارستان شهيد لبافي‌نژاد در سال 1382
روش كار: اين مطالعه به روش Interventional case series انجام شد. تمام بيماراني كه از ابتداي سال 1382 لغايت پايان همان سال تحت عمل جراحي دريچه احمد قرار گرفتند در اين مطالعه وارد شدند مدت پيگيري بيماران حداقل 6 ماه بود. فشار چشم در بزرگسالان با استفاده از تونومتر Goldman و در اطفال و بيمارانيكه همكاري نداشتند ، در اتاق عمل و زيربيهوشي عمومي توسط اساتيد محترم انجام شد. (با tonopen ‌و شيوتز)
نهايتاً اطلاعات مربوط به هر بيمار در فرم اطلاعاتي وارد شد و تحت بررسي قرار گرفت.
نتايج: مطالعه بر روي 30 چشم از 30 بيمار با محدوده سني 5 تا 67 سال انجام شد. متوسط سن 6/27 سال بود، متوسط زمان پيگيري 23/18 ماه بود. از نظر نوع گلوكوم شايعترين نوع، گلوكوم آفاكي بود. متوسط IOP از عمل 94/34 ميلي‌متر جيوه بود كه پس از عمل به 44/16 ميلي‌متر جيوه رسيد (P<0.05)
تعداد داروهاي مصرفي براي كنترل IOP قبل از عمل 82/2 دارو بود و پس از عمل 34/1 دارو رسيد(P<0.05)
ميزان موفقيت كامل (كنترل فشار چشم بدون نياز به دارو) در 1/24% و موفقيت نسبي (كنترل فشار چشم با 1 يا 2 داروي ضد گلوكوم موضعي ) 2/55% و شكست 7/20% بود.
زودترين زمان شكست 7 روز و ديرترين آن 270 روز بود كه متوسط 7/146 روز بود. ديد بيماران و نسبت CD قبل و پس از عمل جراحي تغيير معني ‌داري نكرد. بررسي نشان داد تعداد جراحيهاي قبلي براي درمان گلوكوم تاثيري در نتيجه عمل جراحي دريچه احمد ندارد.
عوارض پس از عمل بترتيب شيوع عبارت بودند از : هيپوتوني، كوروئيدال افيوژن، wound dehiscence، Hyphema ، انسداد تيوب.
بحث: عمل جراحي دريچه احمد موفقيت كامل چندان بالايي ندارد ولي موفقيت نسبي آن بالاست اين بدان معناست كه با وجوديكه فشار چشم اكثر بيماران بعد از عمل كنترل مي‌شود ولي درصد زيادي از آنها همچنان نياز به استفاده از داروي ضد گلوكوم موضعي (حداكثر 2 دارو) دارند.
كلمات كليدي: