پيوند سلولهاي بنيادي ليمبوس در بيماران مبتلا به كمبود كامل سلولهاي بنيادي

نويسنده: آسيه عبداللهي
استاد راهنما: عليرضا برادران رفيعي
استاد مشاور: محمدعلي جوادي
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، چشم پزشكي
چكيده: هدف: بررسي نتايج كراتوليمبال الو گرفت در بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول‌هاي بنيادي ليمبوس
روش پژوهش: بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول‌هاي بنيادي ليمبوس با مقادير طبيعي توليد اشك، وارد مطالعه شدند. 27 مورد KLAL روي 21 چشم از 20 بيمار انجام شد. تمام بيماران سيكلوسپورين و سل‌سپت جهت سركوب ايمني دريافت كردند. بيماران از لحاظ بهبود ديد، بقا پيوند و عوارض جراحي بررسي شدند.
يافته‌ها: متوسط پيگيري 83/11±14/22 ماه بود (39-6 ماه). متوسط ديد قبل از عمل 21/0 ±53/2 لگمار بود. متوسط ديد نهايي 77/0±49/1 لگمار بود. (000/0=P). در 6 مورد اپيتلياليزاسيون بعد از پيوند مشاهده نشد و به عنوان شكست اوليه در نظر گرفته شد. متوسط بقا پيوند KLAL Survival) 14.23±1.5) ماه بود. ميزان بقا 1 ساله 9/61% و 20 ماهه 31% بود. عوارض شامل 6 مورد زخم قرنيه، 2 مورد گلوكوم و 1 مورد نازك شدن اسكلرا بود.
نتيجه گيري: كراتوليمبال الو گرفت در بهبود ديد بيماران مبتلا به كمبود كامل سلول‌هاي بنيادي ليمبوس موثر مي‌باشد.
كلمات كليدي: