تغييرات رفراكشن (عيوب انكساري) به دنبال جراحي استرابيسم Refractive changes after strabismus surgery

نويسنده: عليرضا حيدري
استاد راهنما: ژاله رجوي
استاد مشاور: هاشم معزي قديم، حسين محمد ربيع، محمدرضا محبي، فريده دانشور
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي چشم پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، چشم پزشكي
چكيده: عنوان مقاله : تغييرات رفراكشن بدنبال جراحي استرابيسم
هدف: تغييرات رفراكشن و توپوگرافي بدنبال انواع جراحي استرابيسم گزارش شده است. اين مطالعه تاثير جراحي Recession عضلات ركتوس داخلي و خارجي را بر رافراكشن و توپوگرافي نشان مي‌دهد.
نوع مطالعه: كارآزمايي باليني مقايسه قبل و بعد
روش مطالعه: كلاً 49 چشم در 27 بيمار در دو گروه تحت مطالعه قرار گرفتند.
گروه اول بيماران با انحراف خارجي Exotropia و جراحي Recession عضله ركتوس خارجي كه 24 چشم را شامل مي‌شد. گروه دوم بيماران با انحراف داخلي Esotropia و جراحي Recession عضله ركتوس داخلي كه 25 چشم را شامل مي‌شد. سيكورفاكشن با انورافراكتومتر و توپوگرافي قرنيه در ناحيه 3-2-1-0 و كل قرنيه قبل از جراحي در تمام بيماران انجام شد بعد از 1 ماه سيكلورفراكشن و بعد از 3 ماه سيكلورفراكشن و توپوگرافي همانند قبل از جراحي براي تمام بيماران مجدداً انجام شد. سپس تغييرات اسفرواكيوالانت، آستيگمات، نوع آستيگمات و توپوگرافي قبل و بعد از جراحي با آزمونهاي آماري P.t.test ‌و Chi-Square مقايسه شدند.
نتايج: تغييرات اسفرواكيووالانت 1 و 3 ماه بعد از جراحي نسبت به قبل از عمل جراحي در هر دو گروه معني‌دار نبود و مختصري شيفت به سمت ميوپي ديده مي‌شد. تغيير به سمت آستيگمات با فاعده در تمام بيماران بعد از جراحي ديده شد كه در مورد LR Recession معني‌دار بود (P <0.05) . تغييرات توپوگرافي به سمت Flat شدن قرنيه بدنبال جراحي در هر دو گروه به صورت معني‌دار ديده شد. (P<0.05).
بحث: با توجه به نتايج اين مطالعه و مطالعات ديگر تغييرات رفراكشن بعد از جراحي استرابيسم بيشتر در جهت ايجاد آستيگماتيسم با قاعده است كه با مقادير كمتر باعث بهبودي ديد مي‌شوند و با مقادير بيشتر مي‌تواند باعث كاهش ديد و آمبليوپي بعد از جراحي گردد. ضمنا تغييرات توپوگرافيك بسيار مشخص‌تر از تغييرات رفراكشن ديده مي‌شد كه حتي بعد از 3 ماه نيز باقي مي‌مانند و با تغييرات رفراكشن هماهنگي ندارند، بنابراين توصيه مي‌شود كه در ماههاي اول بعد از جراحي اندازه‌گيري ديد دريچه‌هاي Verbal ‌و dry Refraction دريچه‌هاي كوچكتر انجام شود و اگر ديد كم شده باشد و يا تغييرات رفراكشن نسبت به مقادير قبل از عمل جراحي ديده شود آنگاه Cyclo Refraction انجام شود.
كلمات كليدي: