بررسي تغييرات دامنه و وضعيت تطابق افراد ميوپ پس از جراحي رفراكتيوليزر اگزايمر در افراد 42-19

نويسنده: هما بيات
استاد راهنما: فريد كريميان
استاد مشاور: عباس باقري، معصومه ثناگو، مهدي ياسري
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: هدف: بررسي دامنه و سهولت تطابق افراد ميوپ پس از جراحي رفراكتيو در افراد در محدوده سني 42-19 سال
روش: مطالعه به روش كارآزمايي باليني انجام گرديد. 80 فرد ميوپ متقاضي انجام جراحي رفراكتيو وارد مطالعه گرديدند. ميانگين معادل كروي عيب انكساري قبل از عمل اين افراد 50/1-± 75/3- ديوپتر (حداقل 50/1- و حداكثر 5/8- ديوپتر) بود. همه بيماران آستيگماتيسم زير 00/3- ديوپتر داشتند. همه بيماران ديد 20/20 يا بهتر داشتند. دامنه تطابق و سهولت تطابق بيماران قبل از عمل، 2 هفته ، يكماه و 3 ماه بعد از عمل مورد سنجش قرار گرفت. روش اندازه‌گيري دامنه تطابق روش لنز منفي بود. 80 فرد مورد مطالعه به سه گروه سني 24-19 سال،‌29-25 سال، 42-30 سال تقسيم شدند.
سپس اطلاعات با كمك نرم افزار SPSS و با استفاده از تستهاي آماري T-Test و Paired T-Test و رگرسيون و آناليز واريانس و ضريب همبستگي اسپيرمن مورد مقايسه قرار گرفت.
نتايج : ميانگين سني افراد شركت كننده 40/5± 15/26 سال، 26 نفر مرد (5/32%) و 54 نفر زن (5/67%) بودند. ميانگين دامنه تطابق قبل از عمل در چشم راست 73/1±35/4 ديوپتر و در چشم چپ 74/1 ± 72/4 ديوپتر و دو چشمي 42/1± 84/3 ديوپتر بود.
ميانگين سهولت تطابق قبل از عمل در چشم راست 89/3±90/6 سيكل در دقيقه و در چشم چپ 07/4±46/7 سيكل در دقيقه و دو چشمي 38/3±83/5 سيكل در دقيقه بود. ميانگين دامنه تطابق 2 هفته پس از عمل در چشم راست 76/1±23/4 ديوپتر و در چشم چپ 76/1±50/4 ديوپتر ، دو چشمي 65/1±59/4 ديوپتر بود. ميانگين سهولت تطابق 2 هفته پس از عمل در چشم راست 09/4±03/7 سيكل در دقيقه و در چشم چپ 62/4±43/7 سيكل در دقيقه و دو چشمي 65/3±45/7 سيكل در دقيقه بود.
ميانگين دامنه تطابق يكماه پس از عمل 65/4 ± 42/1 ديوپتر در چشم راست و 42/1± 03/5 ديوپتر در چشم چپ و دو چشمي 48/1± 92/4 ديوپتر است. ميانگين سهولت تطابق يك ماه پس از عمل در چشم راست 62/4 ± 86/9 سيكل در دقيقه ودر چشم چپ 74/4 ± 57/9 سيكل در دقيقه و دو چشمي 99/3± 21/9 سيكل در دقيقه است.
ميانگين دامنه تطابق سه ماه پس از عمل در چشم راست 46/1±94/4 ديوپتر و در چشم چپ 40/1±08/5 ديوپتر و دو چشمي 39/1±92/4 ديوپتر مي‌باشد.
ميانگين سهولت تطابق پس از سه ماه در چشم راست 49/4±17/11 سيكل در دقيقه و در چشم چپ 09/4±12/11 سيكل در دقيقه و دو چشمي 22/3 ±03/10 سيكل در دقيقه است.
نتيجه گيري: دامنه وسهولت تطابق افراد مدت كوتاهي پس از جراحي رفراكتيو كاهش مي‌يابد اما دوباره به مقادير طبيعي افراد هم سن بر مي‌گردد.
دلايل انتخاب موضوع با انجام اين تحقيق نقش جراحي رفراكتيو ليزر اگزايمر در وضعيت تطابق چشم بيمار قبل و پس از جراحي رفراكتيو مشخص مي‌شود. توانايي و ابزار لازم جهت تحقيق موجود مي‌باشد و در مدت دو سال ميتوان آن را به پايان رسانيد. در متون و كتب مرجع و مقالات، مطالعات معدود و محدودي در اين زمينه وجود دارد و تحقيق مشابه آن صورت نگرفته است.
كلمات كليدي: