بررسي تغييرات اتوفلورسانس شبكيه در فشارخون اوليه مزمن

نويسنده: پيمان صابريان
استاد راهنما: عليرضا رمضاني
استاد مشاور: مسعود سهيليان، همايون كوهي كمالي، مهدي ياسري
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، چشم پزشكي
چكيده: هدف: بررسي تغييرات اتوفلورسانس شبكيه در مبتلايان به پرفشاري خون اوليه مزمن در مقايسه با افراد بدون پرفشاري خون .
روش تحقيق: اين مطالعه بصورت Case-control study و آينده‌نگر بر روي 35 چشم از 35 بيمار با پرفشاري خون اوليه با سابقه بيش از 5 سال و 31 چشم از 31 فرد بدون پرفشاري خون اوليه انجام شد. پس از تكميل پرسش‌نامه و معاينات قلبي – عروقي، از چشم راست كليه افراد توسط دستگاه (HRA-2 (Retina Angiography Heidelberg يك عكس اتوفلورسانس شبكيه با مركزيت فووآ تهيه گرديد. اين عكس‌ها توسط دو چشم پزشك كه از گروه افراد بي‌اطلاع بودند تفسير شده و نتايج توسط آناليز آماري بين دو گروه مقايسه گرديد.
يافته‌ها: در بررسي عكس‌هاي اتوفلورسانس، 3 نماي كلي به ظاهر غيرطبيعي يافت شد كه به اشكال هايپراتوفلورسانس حلقه مانند مركز ماكولا با ايجاد نماي دونات (doughnut-shaped) ، هيپواتوفلورسانس اطراف ديسك، و لكه‌هاي هايپو يا هايپراتوفلورسانس خارج فووآ تعريف شدند. نماي دونات مركز ماكولا در گروه با فشار خون مزمن در 9 نفر (7/25%) ولي در گروه كنترل فقط در 2 نفر (5/6%) ديده شد كه اين تفاوت به لحاظ آماري معني‌دار بود. (036/0=P) . شيوع نماي هيپواتوفلورسانس اطراف ديسك تفاوت معني‌داري بين دو گروه نداشت، به نحوي كه اين نما در 11 نفر (4/31%) از گروه مورد و 8 نفر (8/25%) از گروه شاهد مشاهده شد (846/0=P). لكه‌هاي هايپو يا هايپراتوفلورسانس خارج فووآ در گروه مورد نسبت به گروه كنترل بيشتر ديده شد، 8 نفر (9/22%) در مقابل 2 نفر (5/6%) ، ولي اين تفاوت به لحاظ آماري معني‌دار نبود (824/0=P) . متوسط مدت زمان ابتلا به پرفشاري خون در بيماران با نماي دونات مركز ماكولا در مقايسه با بيماران بدون اين نما تفاوت معني‌داري نداشت.
نتيجه‌گيري: هايپراتوفلورسانس حلقه مانند در مركز ماكولا با ايجاد نماي دونات مي‌تواند علامتي در بيماران با پرفشاري خون اوليه با سابقه بيش از 5 سال باشد.
كلمات كليدي: