بررسي نتايج گذاشتن ICARE phakic IOL در افراد دچار نزديك بيني بالا

نويسنده: مهرداد اخلاق پسند
استاد راهنما: محمدرضا جعفري نسب
استاد مشاور: فريد كريميان، محمدحسين دهقان، معصومه ثناگو
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: هدف: تعيين ايمن بودن و موثر بودن لنز داخل چشمي ICARE در افراد دچار نزديك بيني بالا
روشها: 52 لنز داخل چشمي ICARE در طي سالهاي 1382 و 1383 در 27 بيمار دچار نزديك بيني بالا گذاشته شد . همه بيماران حداقل تا شش ماه پس از جراحي پيگيري شدند. قدرت لنزهاي گذاشته شده از 7- تا 20- بود. معاينات قبل و پس از عمل جراحي شامل تعيين عيب انكساري با و بدون سيكلوپلژيك، بهترين ديد اصلاح نشده، بهترين ديد اصلاح شده با عينك، شمارش سلولهاي اندوتليال قرنيه، فشار داخل چشمي و ميزان عوارض بود.
نتايج: 60 ماه پس از عمل جراحي ، 7/82% از چشمها UCVA مساوي يا بهتر از 40/20 داشتند BCVA در تمام بيماران بدون تغيير يا بهبود يافته بود. پس از 6 ماه 75% چشمها در فاصله 1D± از اصلاح عيب انكساري مورد نظر قرار داشتند. متوسط عيب انكساري بين 1 تا 6 ماه پس از عمل جراحي ثابت بود. عوارض پس از عمل جراحي شامل پاره شدن پايك لنز در 8/5%، خارج شدن از مركز در 7/7%، نورزدگي در شب در 8/5% ، چرخش خودبخود لنز داخل چشمي در 31/67% ، بيضوي شدن مردمك در 8/5% از چشمها بود.
متوسط از دست دادن سلولهاي اندوتليال قرنيه 2/8% در طي 6 ماه بود.
نتيجه‌گيري: نتايج ما در مورد گذاشتن لنز داخل چشمي ICARE ايمن بودن و موثر بدن آن براي اصلاح نزديك بيني بالا را تاييد مي‌كند. نتايج اصلاحي بدست آمده ثابت بودند. ميزان از دست دادن سلولهاي اندوتليال قرنيه بيشتر از حد نرمال مي باشد.
كلمات كليدي: