بررسي نتايج جراحي جداشدگي شبكيه در بيماران مبتلا به كولوبوماي كوروئيد

نويسنده: احمد رستمي
استاد راهنما: علي‌رضا رمضاني
استاد مشاور: محمدحسين دهقان، مهدي ياسري
تاريخ دفاع: 1388/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، چشم پزشكي
چكيده: هدف: بررسي نتايج آناتوميك و بينايي جراحي جداشدگي شبكيه در بيماران مبتلا به كولوبوماي كوروئيد.
روش تحقيق: در اين مطالعه كه بصورت گذشته ‌نگر و براساس اطلاعات ثبت شده بيماران انجام گرفته ، بيماران مبتلا به كولوبوماي كوروييد كه بين سالهاي 1376 تا 1386 در بيمارستان‌هاي شهيد لبافي ‌نژاد و امام حسين عليه‌السلام تحت درمان جراحي قرار گرفتند و حداقل 3 ماه پيگيري داشتند، وارد شدند. روش عمل جراحي، نتايج آناتوميك و بينايي عمل انجام شده و همچنين عوارض آن مورد بررسي قرار گرفت.
يافته‌ها: از 28 بيمار (18 مرد و 10 زن)، سه بيمار (7/10%) بطور اوليه تحت عمل اسكلرال باكل و 25 بيمار تحت عمل ويتركتومي قرار گرفتند. كارگذاري باند در تمامي و لنز كتومي در 9/90% چشم‌ها به همراه ويتركتومي انجام پذيرفت. تامپوناد مصرفي در اكثريت بيماران (5/88%) روغن سيليكون بود. با ميانگين تعداد عمل جراحي 74/0±57/1 و بعد از متوسط پيگيري 40 ماه، شبكيه در 26 بيمار (9/92%) چسبيده و در 2 مورد (1/7%) جدا بود. گرچه ميانگين حدث بينايي قبل از عمل 55/0±logMAR2.33 (دو مميز نه دهم تا 15/1) به ميانگين 9/0±72/1 (1/3 تا 09/0) بعد از جراحي افزايش يافت كه به لحاظ آماري ارزشمند بود. (001/0>P)، ميانه ديد بعد از عمل شمارش انگشتان در فاصله 2 متري محاسبه شد. شايعترين عوارض پيدايش كاتاراكت (100%) و افزايش فشار چشم (43%) گزارش گرديد.
نتيجه گيري: روش انتخابي جراحان در درمان جداشدگي شبكيه در بيماران مبتلا به كولوبوم كوروئيد اين مطالعه ، ويتركتومي و تامپوناد مصرفي شايع روغن سيليكون بوده است. برغم مكانيسم‌هاي خاص جداشدگي شبكيه در اين چشم‌ها، نتايج آناتوميك قابل قبول است ولي نتايج بينايي تحت تاثير بيماري زمينه‌اي خيلي خوب نمي‌باشد.
كلمات كليدي: