تصفيه پذيري فاضلاب كارخانجات جهان چيت كرج و حذف رنگ آن بوسيله كربن فعال

نويسنده: محمد قصاب زاده سريزدي
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور: ناصري، واعظي
تاريخ دفاع: 1369/01/01
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: صنايع نساجي از صنايع مهم و روبه رشد كشور است. فاضلاب اين صنايع از نظر كمي، زياد و از نظر كيفي، بسيار آلوده و متغير مي باشد. رنگ هاي مصرفي در واحدهاي رنگرزي يكي از مهمترين پارامترهاي تشكيل دهنده آلودگي در فاضلاب صنايع نساجي است. اين رنگ ها تماماً مواد آلي بوده و بعضي از آنها مثل رنگهاي كرومي داراي عناصر سمي مي باشند.
تخليه فاضلاب رنگي واحدهاي رنگ رزي صنايع نساجي در آبهاي پذيرنده علاوه بر آنكه براي محيط زيست مضر مي باشد، باعث كاستن ارزشهاي اجتماعي، اقتصادي، تفريحي و بهداشتي آنها نيز مي گردد. از طرف ديگر ورود اين فاضلاب ها در واحدهاي تصفيه بيولوژيكي تصفيه خانه هاي فاضلاب شهري احتمالاً موجب كاهش راندمان آنها مي گردد. با توجه به آنكه در طراحي تصفيه خانه هاي فاضلاب صنايع نساجي معمولاً واحدهاي تصفيه فيزيك و شيميائي در نظر گرفته مي شود، و نظر به اينكه از روشهاي متداول رنگ زدائي فاضلاب ها استفاده از جذب سطحي و منعقدكننده ها است، اين رساله جهت ارزيابي كاربرد پودر كربن فعال در كاهش رنگ فاضلاب اين صنايع مي باشد.
آزمايشها در آزمايشگاه براي تعيين راندمان حذف رنگ توسط پودر كربن فعال به تنهائي و همراه با كلرورفريك و آلوم و ساير منعقدكننده ها و كمك منعقدكننده ها بر اساس روشهاي كتاب استاندارد متد 1985 براي آزمايشهاي آب و فاضلاب انجام گرفت. ضمناً اثر جذب سطحي و انعقاد با جارنست و رنگ سنجي با اسپكتر و فتومتر انجام شد.
فاضلابهاي مورد آزمايش از خروجي كانال فاضلاب بخش چاپ و ژيگران سالن تكميل كارخانه مورد مطالعه (جهان چيت كرج) كه عمده مصرف رنگ را دارند، برداشته شد. نتايج بدست آمده عبارتند از:
- PH مناسب جهت رنگ زدائي فاضلاب صنايع نساجي بوسيله پودر كربن PH= 5 تعيين گرديد.
- مقدار روزن كربن مناسب جهت حذف رنگ فاضلاب صنايع نساجي در PH اپتيم 200 ميلي گرم در ليتر تعيين گرديد.
- مناسب ترين غلظت پودر كربن 200 تا 250 ميلي گرم درليتر در PH ايتيمم جهت حذف رنگ فاضلاب رنگ مستقيم تعيين گرديد.
- مناسب ترين غلظت پودر كربن جهت حذف رنگ فاضلاب رنگهاي پيگمنتي بين 200 تا 300 ميلي گرم در ليتر تعيين گرديد.
- رنگ بري فاضلاب رنگهاي راكتيو بوسيله پودر كربن در حد خيلي خوب و مقدار كربن مورد نياز 400 تا 450 ميلي گرم در ليتر مي باشد.
- فاضلاب رنگهاي ديسپرس با 300 ميلي گرم در ليتر پودر كربن فعال حذف رنگ خوبي را خواهند داشت گرچه از كربن فعال كمتر جهت حذف اين نوع رنگ ها استفاده مي شود.
كلمات كليدي: