بررسي نتايج بازسازي بلب بعد از عمل ترابكولكتومي در بيمارستان شهيد لبافي‌نژاد از سال 1378 لغايت 1382

نويسنده: جميل اسلامي‌پور
استاد راهنما: فريد كريميان
استاد مشاور: عليرضا برادران رفيعي، محمدرضا محبي
تاريخ دفاع:
مدرك: دكترا دكترا تخصصي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: هدف: ارزيابي و مقايسه نتايج روشهاي مختلف بازسازي بلب و ميزان موفقيت جراحي براي بازسازي بلب در بيماران عمل شده در بيمارستان شهيد لبافي نژاد در فاصله سالهاي 1378 تا 1382
مواد و روشها: مجموعا 27 بيمار بعلت هيپوتوني (فشار داخل چشم كمتر از 6 ميلي‌متر جيوه) يا نشت از بلب (leakage) تحت عمل جراحي بازسازي بلب به روشهاي زير قرار گرفتند.
1- جلو كشيدن ملتحمه يا conjunctival advancement
2- فلاپ چرخشي ملتحمه يا rotational conjunctival flap
3- گرافت آزاد ملتحمه يا free conjunctival graft
در مورد نشت از بلب انديكاسيون عمل جراحي شامل سوراخ بزرگتر از 1mm د بلب يا عدم بند آمدن نشت عليرغم يك تا دو هفته درمان طبي و نگه دارنده بود. در مورد بيماران داراي هيپوتوني انديكاسيونهاي عمل جراحي شامل ايجاد يا پيشرفت آب مرواريد، وجود هيپوتوني ماكولوپاتي يا تشكيل Iridocorneal Adhesion جديد بوده است.
يافته‌ها: بيماران شامل 27 مورد در محدوده سني 9 تا 73 سال (متوسط 8/37 سال) مشتمل بر 10 نفر زن و 17 نفر مرد بودن.
متوسط فشار داخل چشم قبل از انجام بازسازي بلب 4/4 ميلي‌متر جيوه و بعد از عمل متوسط آن 13 ميلي‌متر جيوه بود. (P<0.0005) متوسط حدت بينائي قبل از عمل 160/20 و بعد از عمل 80/20 بود (P<0.002) متوسط نسبت cup/disc قبل از عمل 0.7 و بعد از عمل هم بود (در زمان پي‌گيري 6 ماهه (P=0.86)
تعداد افراديكه دارو مصرف مي‌كرده‌اند قبل از عمل 63.3%و بعد از عمل 2/48% بود.
تعداد عملهاي انجام شده و درصد موفقيت آنها به شرح زير است:
1- روش جلو كشيدن ملتحمه 18 مورد باميزان موفقيت 1/72%
2- روش فلاپ چرخشي ملتحمه 6 مورد باميزان موفقيت 6/66%
3- روش گرافت آزاد ملتحمه 3 مورد با ميزان موفقيت 6/66%
از اين تعداد 22 مورد داراي Leakage و 5 مورد داراي Hypotony بودند.
در 2 مورد بعلت نشت مداوم از بلب بازسازي مجدد بلب لازم شد.
معادل كروي عيب انكساري قبل از عمل 2.69D - و بعد از عمل 2.69D - بود (P=0.6) كه تغيير معني داري نبوده است.
وضعيت مصرف آنتي‌متابوليت هنگام ترابكولكتومي اوليه در 24 نفر از بيماران شامل مصرف MMC در 15/62% آنها و 5-Fu در 6/7% بوده است و متوسط زمان بين ترابكولكتومي اوليه تا تشخيص نشت يا هيپوتوني در مصرف MMC كمتر از همه (متوسط 17 ماه) و در عدم مصرف آنتي‌متابوليت 52 ماه بوده است.
نتيجه : روش جلو كشيدن ملتحمه روش مناسبي براي بازسازي بلب مي‌باشد.
كلمات كليدي: