ويتركتومي همراه با برداشتن ILM در درمان ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به درمان Vitrectomy with ILM removal in refractory Diabetic macular edema

نويسنده: مهناز بابائيان
استاد راهنما: محمد حسين دهقان
استاد مشاور: عليرضا رمضاني، مهدي ياسري
تاريخ دفاع: 1386/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم‌پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: هدف: ارزيابي نتايج بينايي و آناتوميك جراحي ويتركتومي عميق همراه با برداشت ILM در ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به درمان
روش پژوهش: اين مطالعه به صورت كار آزمايي باليني نيمه تجربي آينده نگر بر روي 10 چشم مبتلا به ادم ماكولاي ديابتي مقاوم به ليزر انجام شد. حدت بينايي اصلاح شده و ضخامت مركزي ماكولا قبل از عمل و آخرين ويزيت بعد از عمل مقايسه شدند.
يافته‌ها: متوسط ديد اصلاح شده قبل از عمل و اخرين ويزيت بعد از عمل به ترتيب 0.47±0.26 لوگمار و 0.70±0.28 لوگمار بود. (P=0.44) . ديد بيماران در 50 درصد موارد بهبود و در 20 درصد موارد كاهش يافت. متوسط ضخامت ماكولا قبل از عمل و در ويزيت آخر بعد از عمل به ترتيب 346±141 ميكرون و 239±84 بود. (P=0.17) بعد از جراحي دو مورد پيشرفت رتينوپاتي غير پروليفراتيو شديد به نوع رتينوپاتي پروليفراتيو مشاهده شد كه در يكي از اين دو مورد بيماري پيشرفت نمود و دچار گلوكوم Neovascular شد.
نتيجه گيري: در اين مطالعه بهبودي ديد و كاهش ضخامت مركزي ماكولا ديده شد اگر چه به لحاظ آماري معني‌دار نبود و نياز به مطالعه‌اي با مقدار نمونه بيشتر و مدت پيگيري طولاني‌تر جهت تاثير اين روش درماني است.
كلمات كليدي: