مقايسه نتايج بينائي بين لنزهاي Akreos AO, Acry sof SN60WF(IQ), Tecnis: Aspheric با لنز Sensar, Spheric

نويسنده: احمد رضا باقي
استاد راهنما: محمدرضا جعفري نسب
استاد مشاور: فريد كريميان، معصومه ثناگو، مهدي ياسري
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم‌پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: هدف: مقايسه نتايج بينائي بين لنزهاي Tecnis: Aspheric و (Acrysof SN60WF(IQ و Akreos AO با لنز Sensar , Spheric
روش: در 68 چشم از 68 بيمار به صورت راندوم بعد از عمل جراحي فيكو يكي از لنزهاي Sansar , Akreous AO, Acry sof SN60WF(IQ) , Tecnis گذاشته شد. در 3fallow up ماهه براي بيمار Spherical aberration , BCVA, UCVA در پوپيل 4mm و 6mm ، همچنين contrast sensivity در شرايط Photopic و mesopic در 20 و 10 5 و 2 و 1 cpd چك گرديد.
نتايج: ميانگين LogMAR BCVA بعد از عمل جراحي در لنز Tecnis برابر 104/0± 178/0 بود.
ميانگين LogMAR BCVA بعد از عمل جراحي در لنز IQ برابر 125/0± 164/0 بود.
ميانگين LogMAR BCVA بعد از عمل جراحي در لنز sensar برابر 976/0± 145/0 بود.
ميانگين LogMAR BCVA بعد از عمل جراحي در لنز AO برابر 904/0± 115/0 بود.
Spherical aberration در پوپيل 4mm‌ در لنزهاي Aspheric كمتر از لنز sensar) spheric) بودند. همچنين در بين لنزهاي Aspheric لنز Tecnis از لنز IQ و لنز IQ از لنز AO كمتر بود.
Spherical aberration در پوپيل 6mm‌ در لنزهاي Aspheric كمتر از لنز sensar) spheric) بودند. همچنين در بين لنزهاي Aspheric لنز Tecnis و لنز Tecnis از لنز AO كمتر بود.
Contrast sensivity در شرايط photopic و mesopic در لنزهاي Aspherie بهتر از لنزهاي spheric بود.
نتيجه گيري: BCVA در لنزهاي Aspheric بهتر از لنز spheric بودند. Spherical aberration در لنزهاي Aspheric كمتر از لنز spheric بود. همچجنين contrast sensivity در شرايط photopic و mesopic در لنزهاي Aspheric بهتراز لنز spheric بود.
كلمات كليدي: