شناسنامه بهداشتي كشتارگاههاي كشور

نويسنده: سيد محمد حسيني
استاد راهنما: كرامت اله ايماندل
استاد مشاور: مصداقي نيا، جانبخش، اسدي
تاريخ دفاع: 1368/11/10
مدرك: (MPH) بهداشت عمومي مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده:
كلمات كليدي: