مقايسه دامنه امواج الكترورتينوگرام، قبل و بعد از تخليه روغن سيليكون

نويسنده: باقر حسيني
استاد راهنما: محسن آذرمينا
استاد مشاور: مهدي ياسري
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكترا دكتراي تخصصي در رشته چشم پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، مركز تحقيقات چشم
چكيده: هدف: اين تحقيق به منظور ارزيابي تغييرات دامنه امواج الكترورتينوگرام بعد از خارج كردن روغن سيليكون و بررسي insulating effect آن انجام شد.
روش پژوهش: 28 چشم از 28 بيمار كه قبلا تحت عمل ويتركتومي و تزريق روغن سيليكون قرار گرفته بودند و حداقل 3 ماه از عمل آنها مي‌گذشت، وارد مطالعه شدند. قبل از تخليه روغن سيليكون اين بيماران تحت تست الكترورتينوگرام (فوتوپيك و اسكوتوپيك) قرار گرفتند و ديد اصلاح شده آنها (BCVA) نيز چك شد. مدت كوتاهي بعد از عمل (به طور متوسط 04/13 روز) مجددا تست الكترورتينوگرام تكرار شد و ديد اصلاح شده بعد از عمل نيز گرفته شد. دامنه امواج الكترورتينوگرام B) و (A در شرايط cone response, Rod response, Maximal combined response و همينطور ديد اطلاح شده (BCVA) قبل و بعد از عمل مورد مقايسه و سنجش آماري از طريق paired T-test قرار گرفت.
يافته‌ها: از 28 بيمار مورد مطالعه (20 مورد مرد و 8 مورد زن)، 28 چشم (9 مورد چشم راست و 19 مورد چشم چپ) وارد مطالعه شد. متوسط سن بيماران 32/39 سال (85-12 سال) بود. در اين بيماران حداقل 7 ماه و حداكثر 39 ماه (متوسط 04/21 ماه) از عمل ويتركتومي قبلي و تزريق روغن سيليكون گذشته بود از عمل تخليه روغن سيليكون و ثبت ERG دوم 16-10 روز (به طور متوسط 04/13 روز) بود.
ميانگين ديد اصلاح شده بيماران (Log MAR BCVA ± SD) قبل از عمل 31/0 ± 06/1 و بعد از عمل 27/0± 98/0 بود كه با آناليز آماري (P<0.001) قابل اهميت (significant) تلقي مي‌شود. ميانگين دامنه موج A قبل از عمل در شرايط Rod response , Maximal combined response و cone response به ترتيب معادل 39/27 ، 20/7 و 50/5 ميكروولت بود كه بعد از عمل به مقادير 34/56، 05/15 و 43/17 ميكروولت افزايش يافت. اين افزايش از لحاظ آماري (به ترتيب با P<0.001، P<0.01 و P<0.01) معني‌دار بود.
همينطور ميانگين دامنه موج B قبل از عمل در سه حالت فوق به ترتيب معادل 03/69 و 19/41 و 15/25 ميكروولت بود، كه بعد از عمل به مقادير 57/165، 68/81 و 65/44 ميكروولت افزايش پيدا كرد. اين افزايش نيز از لحاظ آماري ( به ترتيب با P<0.01 ، P<0.001 و P<0.02) قابل اهميت بود.
نتيجه گيري: دامنه امواج A و B الكترورتينوگرام (فوتوپيك و اسكوتوپيك) مدت كوتاهي بعد از خارج كردن روغن سيليكون افزايش با اهميت يافت. ديد اصلاح شده بيماران نيز افزايشي هر چند كم از لحاظ كلينيكي ولي معني‌دار از لحاظ آماري پيدا كرد. يافته فوق را مي‌توان تاييدي بر effect insulating روغن سيليكون قلمداد كرد.
كلمات كليدي: