برررسي شيوع علائم باليني بيماران مبتلا به سرطان معده در بيمارستان لقمان حكيم (سال 1376)

نويسنده: اكبر حاجي قاسمعليان
استاد راهنما: عباس تحصيلي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1377/01/01
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: اين تحقيق يك مطالعه توصيفي بر روي 40 بيمار مبتلا به سرطان معده است كه در سال 1376 در بخشهاي داخلي و جراحي بيمارستان لقمان حكيم بستري شدند و با آندوسكوپي و انجام بيوپسي بيماري آنها اثبات گرديده است.
اهداف اين تحقيق: 1- تعيين شيوع علائم باليني بيماران. 2- فراواني از لحاظ سن، جنس. 3- محل و پاتولوژي تومور.
1- گرفتاري مردان 70%، زنان 305، شايعترين دهه بيماري دهه هاي ششم و هفتم زندگي و متوسط سن ابتلاء 62.5 سال بوده 90% در نيمه دوم عمر دچار بيماري شده بودند.
2- شايعترين علت مراجعه بيمار به بيمارستان درد شكم 47.5% مي باشد علل بعدي به ترتيب شيوع شامل استفراغ خوني 15% تهوع و استفراغ 10% گيركردن غذا 10%، مدفوع سياه 7.5%، آسيت و تورم شكم 5%، نفخ شكم و يبوست هر كدام 2.5%.
3- از لحاظ نشانه هاي بيماري Symptom بي اشتهائي 90%، كاهش وزن 85%، درد شكم 82.5%، تهوع و استفراغ 55%، ديسفاژي 35%، ملنا 22.5%، هماتمز 15%، ادينوفاژي 5%،
4- در معاينه بيماران (SiGN)، ملتحمه Pale 50%، توده در شكم 12.5%، هپاتومگالي 7.5%، آسيت 5%، لنفادنوياني 0%، يرشونود 0% بوده است.
5- مصرف سيگار در 40% بيماران، الكل 7.5% و اپيوم 5% موارد وجود داشت.
6- شايعترين محل تومور در كارديا و آنتروم و شايعترين پاتولوژي، آدنوكارسينوم (97.5%) بوده است.
7- در اكثريت بيماران فاصله شروع علائم و نشانه هاي بيماري تا مراجعه به پزشك و تشخيص بيماري بيش از 6 ماه مي باشد (35% موارد).
كلمات كليدي: