بررسي شيوع استئوپني و استئوپروز در بيماران التهابي روده مراجعه كننده به بيمارستان طالقاني

نويسنده: سيروس شعباني
استاد راهنما: محمد رضا زالي
استاد مشاور: محمد مهدي امام، اذن اله آذر گشب
تاريخ دفاع: 1383/01/01
مدرك: دكتري تخصصي پزشكي بيماريهاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: بيماريهاي التهابي روده كه شامل دو بيماري كرون و كوليت السرو مي باشد از شايعترين مشكلات گوارشي است كه طيف گسترده ايي از علائم باليني ايجاد مي كند كه از مشكلات گوارشي مانند اسهال و درد شكم تا عوارض خارج روده اي از قبيل درگيري ارگانهاي اسكلتي عضلاني، كبد و مجاري صفراوي، چشم پوست و ... متغير مي باشد. كاهش دانسيته استخواني و استئوپروز يكي از شايعترين عوارض خارج روده اي اين بيماري است كه خود باعث عوارضي همچون شكستگي هاي استخواني مي شود. اين تحقيق با هدف تعيين شيوع استئوپني و استئوپروز در بيماران التهابي روده اي انجام شد روش اندازه گيري دانسيته استخواني در اين تحقيق Dval energy x-ray absorptiometry بود كه به اختصار DEXA ناميده مي شود كه در سه محل جداگانه مهره دوم كمري، سراستخوان ران و انتهاي استخوان راديوس انجام شد نتايج بدست آمده نشان مي دهد كه شيوع استئوپني بر اساس T-score بين -1 تا 2.5- به ترتيب 6.3% براي مهره دوم كمري، 3% براي سر استخوان ران و 6.6% براي انتهاي تحتاني راديوس است و شيوع استئوپروز براساس T-score زير 2.5- به ترتيب0.7% براي مهره دوم كمري، صفر درصد براي سر استخوان ران و 3.4% براي انتهاي تحتاني راديوس مي باشد.
نتايج بدست آمده نشان مي دهد حساسترين محل براي سنجش تراكم استخوان در اين بيماران انتهاي تحتاني راديوس مي باشد. و در مجموع كاهش دانسيته استخواني در اين محل 10% مي باشد. همچنين در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كاهش دانسيته استخواني در اين بيماران به فاكتورهاي جنس، مصرف سيگار، طول مدت بيماري، مصرف يا عدم مصرف كلسيم و ويتامين D و مصرف يا عدم مصرف كورتيكوستروئيد مرتبط نمي باشد و فقط با نوع بيماري مرتبط است و در بيماران كرون نسبت به كوليت السرو شايعتر مي باشد و اين ارتباط فقط در قسمت راديوس معني دار مي باشد. همچنين در بررسي هاي به عمل آمده مشخص شد كاهش دانسيته استخواني در اين بيماران به فاكتورهاي جنس، مصرف سيگار، طول مدت بيماري، مصرف يا عدم مصرف كلسيم و ويتامين D و مصرف يا عدم مصرف كورتيكوستروئيد مرتبط نمي باشد و فقط با نوع بيماري مرتبط است و در بيماران كرون نسبت به كوليت السرو شايعتر مي باشد و اين ارتباط فقط در قسمت راديوس معني دار مي باشد.
كلمات كليدي: