بررسي كارايي واكسن هپاتيت B نوع كره ايي (LG) در ايران

نويسنده: شهرام مرتضوي
استاد راهنما: ابراهيم خيرانديش
استاد مشاور: لطيف گچكار
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيماريهاي عفوني
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: عفونت با ويروس هپاتيت B يكي از علل مهم بروز عوارض مرگ و مير افراد در سرتاسر دنيا بدنبال ايجاد سيروز و كارسينوم هپاتوسلولار مي باشد. عليرغم پيشرفت هاي اخير در درمان هاي ضد ويروسي، فقط اقليتي از بيماران هپاتيت مزمن B به درمان هاي فوق پاسخ پايا مي دهند لذا پيشگيري اوليه بوسيله واكسيناسيون به منظور افزايش ايمني جامعه ابزار اصلي در كنترل عفونت با ويروس هپاتيت B مي باشد و در همين راستا در بسياري از كشورها از جمله ايران واكسيناسيون هپاتيت B به برنامه هاي سراسري ايمنونيزاسيون اطفال افزوده شده است. اين مطالعه به منظور بررسي و مقايسه كارايي واكسيناسيون هپاتيت B انجام شده، كه طي آن تعداد 372 نفر كه واكسن هپاتيت B نوع كره ايي بنام Euvax‌ را دريافت كرده اند از نظر تيتر Ab بررسي شدند. از اين تعداد 358 نفر تيتر Ab بالاي 10Iu/ml را داشته اند و بر همين اساس كارآيي واكسن Euvax عليه عفونت هپاتيت B‌ پس از واكسيناسيون كامل 96.3% محاسبه گرديد.
كلمات كليدي: