بررسي رابطه ليكن پلان دهاني و ديابت مليتوس

نويسنده: ‌ عليرضا غبرايي، حسنعلي غفاري
استاد راهنما: احمد قائم مقامي
استاد مشاور: زيبا ملكي
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده: هدف از انجام اين تحقيق تعيين رابطه بيماري ليكن پلان دهاني و بيماري ديابت مليتوس بود، جامعه مورد بررسي شامل مراجعين بخش بيماريهاي دهان دانشكده دندانپزشكي بود كه بخشي از آن نمونه هاي مبتلا به ليكن پلان دهاني طرح تحقيقاتي بررسي اپيدميولوژي ليكن پلان دهاني در سطح شهر تهران سال 1375 بود. روش تحقيقي تحليلي و تكنيك تحقيق مشاهده و مصاحبه بود. نمونه ها شامل 86 بيمار مبتلا به ليكن پلان دهاني و 86 بيمار غير مبتلا به ليكن پلان از جامعه مورد بررسي بود كه از نظر سن و جنس كاملاً مشابه و به روش Match Control انتخاب گرديدند. متغيرها شامل ابتلاء به بيماري ليكن پلان دهاني، ابتلاء به بيماري ديابت مليتوس، ابتلاء به فشار خون بالا، جنس و سن بود. نتايج نشان داد كه دامنه سني بيماران (80-20) سال و ميانگين سني بيماران 50 سال بود از كليه نمونه ها 51.2% زن و 48.8% مرد بودند. همچنين شيوع بيماري ديابت در بيماران ليكن پلان دهاني 14% بود و شيوع فشار خون بالا در بيماران ليكن پلان دهاني 16.3% بود. رابطه بين ديابت و فشارخون بالا با بيماري ليكن پلان دهاني معني دار نبود، با توجه به شيوع بالاي بيماي ديابت در نمونه ها پيشنهاد مي شود كه تحقيقي در مراجعين مراكز ديابت نيز انجام گردد تا نتيجه قطعي مشخص شود.
كلمات كليدي: