بررسي بيماران هپاتيت ويرال و بيوپسي هاي كبدي و نتايج حاصله از آن

نويسنده: فيروز شهبازي
استاد راهنما: پرويز وحداني
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1360/01/01
مدرك:
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي ايران، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: