بررسي رابطه كدورت كپسول خلفي عدسي با بيماري قند خون (ديابت)

نويسنده: لهيب كي
استاد راهنما: سيد مرتضي انتظاري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1378/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي چشم
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: