استئوپروز

نويسنده: رويا دبستاني تفتي
استاد راهنما: خسرو تحويلداري
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1372/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: بدون ترديد تعادل مكانيسم هاي پيچيده موجود در بدن انسان است كه حيات و بقا انسان را ممكن مي سازد و انحراف جزئي در هر كدام از آنها سبب بيماري مي گردد. از جمله روندهاي فعال در تمام طول حيات انسان، پديده تشكيل و جذب استخوان مي باشد. در بدن موجود زنده تمام اعضاء بر استخوانها استوارند و استخوانها نيز متقابلاً نسبت به نرمال يا بيمار بودن اين اعضاء واكنش نشان مي دهند. استخوانها به بدن فرم مي دهند و در ايجاد تعادل، حفاظت اعضاء حياتي و تسهيل حركت عضلاني دخالت دارند. استخوان يك بافت منيراليزه اختصاصي است كه بر خلاف سختي اش يك عضو فعال متابوليكي بوده و دائماً در حال تشكيل و جذب مي باشد. در جريان رشد استخوان شكل آن تقريباً به همان صورت ابتداي تولد حفظ مي شود و در صورت شكستگي حتي الامكان به شكل اوليه اش باز مي گردد. استخوان همچنين يك ارگان ذخير يون مي باشد و بيش از 90 درصد كلسيم بدن در آن ذخيره مي گردد. استئوپروز از بيماريهاي متابوليك متابوليك شايع استخوان است كه بوسيله كاهش همزمان مواد معدني و ماتريكس استخوان مشخص مي شود در حاليكه باقيمانده استخوان تركيب نرمال دارد. استوپروز يك مشكل بزرگ سلامتي در جوامع بشري مي باشد و سالانه بيش از بيست ميليون نفر را مبتلا مي سازد و منجر به 1.3 ميليون شكستگي در آمريكا مي گردد. 30 درصد از زنان سفيد پوست بعد از منوپاز از شكستگي ناشي از استئوپروز رنج مي برند و با افزايش سن، 3/1 از تمام زنان دچار شكستگي هيپ ناشي از استئوپروز مي گردند. در استئوپروز كاهش توده استخواني منجر به افزايش ريسك شكستگي مي شود كه مهمترين تظاهر كلينيكي استئوپروز مي باشد. به علت نبودن علائم واضح قبل از شكستگي عده كمي از افراد در زمان مناسب تحت درمان قرار مي گيرند. پروسه هائي كه باعث ايجاد اين بيماري مي شوند معمولاً پيچيده و قابل بحث و بررسي مي باشند. سن از مهمترين اين عوامل و منوپازوبي حركتي از عوامل مهم ديگر هستند. در كنار عوامل فيزيولوژيك، بيماريها نيز از علل ديگر محسوب مي شوند. امروزه اغلب موارد استئوپروز قابل پيشگيري و درمان مي باشند. در اين مجموعه ابتدا به كلياتي در مورد جنين شناسي، ساختمان و متابوليسم استخوان اشاره مي كنيم و سپس به بررسي استئوپروز و علل مستعد كننده آن و مسائل تشخيصي و درماني در اين مورد مي پردازيم.
كلمات كليدي: