نگرش پزشكان در مورد استفاده از SERM در پيشگيري و درمان استئوپروز بعد از منوپوز

نويسنده: سيد محمد كاظمي
استاد راهنما: معصومه فلاحيان
استاد مشاور:
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتراي پزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: Raloxifene داروي جديدي است از رده SERM كه به تازگي براي پيشگيري و درمان استئوپروز بعد از منوپوز در زنان استفاده مي شود. در تحقيق انجام شده از بين 185 پزشك در چهار رشته زنان، ارتوپدي، غدد و روماتولوژي كه ارتباط بيشتري با استئوپروز بعد از منوپوز داشتند، 56% اطلاعات بسيار اندكي از Raloxifene داشتند و در كل 92% از پزشكان از اين دارو براي پيشگيري يا درمان استفاده نكرده اند. به نظر مي رسد بيشترين عواملي كه باعث پايين بودن درصد استفاده از Raloxifene براي درمان يا پيشگيري استئوپروز بعد از منوپوز مي شود كمي اطلاعات پزشكان و قيمت بالاي اين دارو باشد.
كلمات كليدي: