بررسي علائم راديوگرافيك استئوپوروز فكين

نويسنده: غلامرضا اسماعيلي
استاد راهنما: محمد امين توكلي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1376/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، دندانپزشكي،
چكيده:
كلمات كليدي: