بررسي شيوع استئوپني و استئوپروز در بيماران مبتلا به ESRD در سالهاي 79-1378

نويسنده: مرجانه كريمي
استاد راهنما: محمد مهدي امام
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي بيمايهاي داخلي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: استئوپروز شايعترين بيماري متابوليك استخواني است و با كاهش توده استخواني و افزايش خطر شكستگي مشخص مي شود. بهترين روش تشخيص زود رس استئوپروز، سنجش تراكم استخواني (BMD) است. BMD درESRD بايد بررسي شود، چون هيپرپاراتيروئيديسم ثانويه، بيماري آدايناميك استخواني و استئومالاسي مشكلات استخواني هستند كه سبب كاهش BMD مي گردند. در اين مطالعه، 50 بيمار ESRD بعد از رد ساير فاكتورهاي خطر استئوپروز، از سه مركز همودياليز بررسي شدند. آنها به دو گروه جنسي (زن – مرد) و دو گروه سني (40-20 سال و 40> سال) تقسيم شدند. نتايج حاصله به شرح زير بودند:
در L2-L4 (بيست تا چهل سال): در مردان 40% استئوپني و زنان 100% نرمال بودند ولي در گروه40> سال اين مقادير به ترتيب 50% استئوپني و 71.4% نرمال بود.
در Total hip (بيست تا چهل سال) مردان 46.6% استئوپني و در زنان 87.5% نرمال و (40< سال) به ترتيب 75% استئوپني و 71.42% نرمال بود.
در Ward (بيست تا چهل سال) 46.6% استئوپني و در خانمها 50% استئوپني و در (40> سال) مردان مورد نرمال ديده نمي شد و 70% استئوپروتيك بودند و در خانمها 71.42% استئوپني وجود داشت.
در Trochanter (بيست تا چهل سال) 63.3% مردان استئوپنيك و در زنان 75% نرمال بودند و در (40 >سال) به ترتيب 70% استئوپنيك و 71.42% نرمال بودند.
- استئوپروز در خانمها فقط در گروه سني < 40 سال، در Ward وجود داشت.
- نتايج ديگر شامل:
- كمترين ميزان hip BMD در مردان و زنان در ناحيه Ward بود.
- بيشترين دانسيته hip در مردان در ناحيه Total hip و در خانمها در ناحيه Troch مي باشد.
- هيچگونه ارتباطي بين مدت دياليز و BMD وجود نداشت. اين بررسي نشان داد كه بيماران ESRD بايد در فواصل منظم BMD سريال انجام دهند.
كلمات كليدي: