بررسي كمي و كيفي فاضلابهاي صنعتي شهرستان خوي

نويسنده: ميرمختار حسيني كوكمري
استاد راهنما: محمود اسدي
استاد مشاور: ايماندل، عمراني، ناصري، واعظي
تاريخ دفاع: 1367/07/02
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: اين مطالعه از 11 بهمن ماه 1366 لغايت 31 شهريور 1367. بمدت 8 ماه در زمينه پي بردن به كميت و فاضلاب دو واحد صنعتي كشتارگاه و كارخانه شكلات سازي توتيا واقع در شهرستان خوي كه درحال حاضر بدون هيچگونه تصفيه به رودخانه قطور و نهر منشعب از آن تخليه مي شود انجام گرديد.
دامنه اين بررسي عبارت است از محاسبه ميزان مصرف سرانه آب و فاضلاب سرانه توليدي شهر خوي، تهيه فلودياگرام ميزان آب مصرفي، فرايند خط توليد كارخانه قند و واحدهاي باد شده، بررسي دبي آب رودخانه و اندازه گيري كمي ميزان فاضلاب توليدي و نمونه برداري مركب از فاضلاب به تعداد ده فقره با فاصله زماني نيم ساعت از ساعت 5/3 صبح تا 5/7 صبح شيفت كاري 4 ساعته در مورد كشتارگاه و از ساعت 5/7 صبح تا 2 بعد از ظهر در مورد شكلات سازي توتيا و انجام آزمايش طبق روش استاندارد.
نتايج حاصل از اين بررسي نشان داد كه متوسط مصرف سرانه آب و فاضلاب سرانه توليدي در شهر خوي به ترتيب 142 و 107 ليتر است و حال آنكه ميزان آب مصرفي كشتارگاه و كارخانه شكلات سازي توتيا به ترتيب 29 متر مكعب در شيفت كاري 4 ساعته و 5/31 متر مكعب در شيفت كاري 8 ساعته است.
دامنه حجمي فاضلاب كارخانه شكلات سازي توتيا در يك شيفت كاري 8 ساعته بين 4/0 تا4/5 ميانگين9/2 متر مكعب درساعت است كه به نهر منشعب از رودخانه قطور با دامنه حجمي صفر تا 72 با ميانگين 40 متر مكعب در ساعت تخليه مي گردد. دامنه حجمي فاضلاب كشتارگاه، در يك شيفت كاري 4 ساعته بين 7/ 5 تا 2/7 با ميانگين 9/5 متر مكعب در ساعت كه به رودخانه قطور (لازم به يادآوري است كه دامنه حجمي آبگذر اين رودخانه 36 تا 101916 با ميانگين 12204 متر مكعب در ساعت محاسبه گرديده است) تخليه مي گردد.
متوسط ميزان مواد چربي موجود در فاضلاب هاي كشتارگاه و كارخانه شكلات سازي توتيا به ترتيب 3236 و 812 ميلي گرم درليتر است (معيار پيشنهادي سازمانهاي بهداشتي 10 ميلي گرم در ليتر است).
ميانگين مواد جامد قابل ته نشيني كشتارگاه و كارخانه شكلات سازي به ترتيب 59 و 75/0 ميلي ليتر در ليتر است (معيار پيشنهادي سازمانهاي بهداشتي عدد صفر است).
متوسط BOD5 فاضلاب كشتارگاه و كارخانه توتيا به ترتيب 1415 و 560 ميلي گرم در ليتر است (معيار پيشنهادي سازمانهاي بهداشتي 20 ميلي گرم در ليتر است).
متوسطCOD فاضلاب واحدهاي صنعتي يادشده به ترتيب 4730و 2720 ميلي گرم در ليتر است (معيار پيشنهادي سازمانهاي بهداشتي 50 ميلي گرم در ليتر است) با توجه به نتايج بدست آمده و مقايسه آن با معيارهاي پيشنهادي سازمانهاي بهداشتي، مجاز نبودن تخليه فاضلابهاي يادشده به آبهاي گيرنده مشخص مي گردد.
ميانگين BOD5 دامهاي ذبح شده در يك شيفت كاري كشتارگاه 1451ميلي گرم در ليتر بدست آمده است با در نظر گرفتن مقدار سرانه توليد BOD5 توسط انسان كه مقدار آن 54 گرم در روز است لذا معادل BOD5 سرانه اين فاضلاب در يك شيفت كاري برابر با 770 سرانه BOD5 انساني است.
نظر باينكه بطور متوسط روزانه 88 راس گوسفند و 25 راس گاو كشتار مي شود چنانچه در نظر بگيريم كه BOD5 هر راس گاو دو برابر يك راس گوسفند باشد مشاهده مي شود كه BOD5 هر راس گاو معادل 3/11 ميلي گرم در ليتر است.
كلمات كليدي: