بررسي‌ ‌ارتباط ديابت‌ نو‌ع‌ 2 با ‌عملكرد شناختي‌

نويسنده: محمد ‌هاد‌ي‌ شفيق‌
استاد راهنما: سيد ‌عليرضا ‌عباد‌ي‌
استاد مشاور: محمد ‌علي‌ ‌آر‌امي‌، سيد ‌غلامعباس‌ موسو‌ي‌
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكتر‌ا‌ي‌ حرفه‌ ‌ا‌ي‌
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ كاشان‌، ،
چكيده: سابقه‌ : تحقيقات‌ ‌انجام‌ شده‌ نشان‌ مي‌ د‌هد كه‌ شيو‌ع‌ ‌اختلالات‌ شناختي‌ با ‌افز‌ايش‌ سن‌ زياد مي‌ شود ، ولي‌ نقش‌ قند خون‌ بالا در ‌آن‌ كاملا مشخص‌ نيست‌ . تحقيقات‌ حاكي‌ ‌از تاثير سوء ديابت‌ بر ‌عملكرد شناختي‌ مي‌ باشد ولي‌ ‌آثار ذكر شده‌ يكسان‌ نيستند . در ‌اين‌ تخقيق‌ ر‌ابطه‌ بين‌ ديابت‌ نو‌ع‌ 2 و ‌اختبال‌ شناختي‌ بررسي‌ مي‌ شود. ‌هدف‌: طي‌ يك‌ بررسي‌ ‌از نو‌ع‌ مقطعي (‌ ‎(Cross -Sectional ارتباط ديابت‌ نو‌ع‌ 2 با ‌اختلال‌ شناختي‌ بررسي‌ مي‌ شود.
مو‌اد و روشها: 60 نفر نف‌ مبتلا به‌ ديابت‌ نو‌ع‌ 2 ( 30 نفر با كنترل‌ خوب‌ و 30 نفر با كنترل‌ بد) ‌انتخاب‌ شدن‌ و با 60 نفر كه‌ ديابت‌ به‌ ديابت‌ مبتلا نبودند، ‌ا نظر ‌اختلال‌ شناختي‌ مقايسه‌ شدند . ‌همچنين‌ دو گروه‌ با كنترل‌ خوب‌ و كنترل‌ بد ديابت‌، ‌از نظر ‌اختلال‌ شناختي‌ مقايسه‌ شدندو ‌هنچنين‌ دو گروه‌ با كنترل‌ خوب‌ و كنترل‌ بد ديابت‌ ، ‌ازنظر ‌اختلال‌ شناختي‌ مقايسه‌ شدند. ‌افر‌اد ‌هر دو گروه‌ فاقد ساير ‌علل‌ ‌اختلال‌ شناختي‌ ( حو‌ادث‌ ‌عروق‌ مغز ، نارسايي‌ كليه‌ ، ‌افسردگي‌ ‌اساسي‌ ، مصرف‌ د‌ارو‌ها‌ي‌ موثر بر رو‌ان‌) بودند. ‌اين‌ دو گروه‌ ‌از نظر سن‌ ، جنس‌ و سطح‌ تحصيلات‌ ‌همسان‌ ‌انتخاب‌ شدند . بر‌ا‌ي‌ سنجش‌ ‌اختلال‌ شناختي‌ تست‌ ‌استاند‌ارد (‎mini mental status exam (MMSE ‌استفاده‌ شد.
نتايج‌: در گروه‌ مبتلا به‌ ديابت‌ (35 درصد) 21 نفر و در گروه‌ سالم‌ (18.3 درصد) 11 نفر دچار ‌اختلال‌ شناختي‌ بودند (‎(P=0.380,CI=59 نمره‌ ‎MMSE در تمام‌ ‌افر‌اد شركت‌ كننده‌ در مطالعه‌ بين‌ 20 تا 30 قر‌ار د‌اشته‌ و ميانگين‌ ‌آن‌ 2.72-+27.07 بود و ‌اختلال‌ شناختي‌ در دو در حد خفيف‌ بودو ميانگين‌ نمره‌ ‌آزمون‌ ‎MMSE در گروه‌ با كنترل‌ خوب‌ 2.71-+27.07 و در گروه‌ با كنترل‌ بد 2.1-+25.07 بود(0.002=‎ .(P‌همچنين‌ در گروه‌ مبتلا به‌ ديابت‌، بين‌ طول‌ مدت‌ ‌ابتلا به‌ ديابت‌ و نمره‌ ‌آزمون‌ ‎MMSE بر ‌اساس‌ ‌همبستگي‌ ‎Person ‌ارتباط وجود د‌اشت‌(0.001=‎.(R=0.804 ,P
نتيجه‌ گير‌ي‌: ديابت‌ با ‌اختلال‌ شناختي‌ ‌همر‌ا‌هي‌ د‌اشته‌ و ‌عدم‌ كنترل‌ ديابت‌ نيز با ‌افز‌ايش‌ خطر ‌ابتلا به‌ ‌اختلال‌ شناختي‌ ‌همر‌اه‌ ‌است‌ . با ‌افز‌ايش‌ طول‌ مدت‌ ‌ابتلا به‌ ديابت‌، ‌اختلال‌ شناختي‌ ‌افز‌ايش‌ مي‌ يابد
كلمات كليدي: