بررسي و تعيين ميزان آلودگي راديواكتيويته در محيط و فاضلاب بيمارستان هاي تهران

نويسنده: سيد عباس حسيني
استاد راهنما: اشرف السادات مصباح
استاد مشاور: مصداقي نيا، عمراني
تاريخ دفاع: 1367/04/12
مدرك: كارشناسي ارشد مهندسي بهداشت محيط
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده بهداشت، مهندسي بهداشت محيط
چكيده: تحقيقات و مطالعاتي در زمينه بررسي و تعيين ميزان مواد راديواكتيو در محيط و فاضلاب در 4 بيمارستان تهران بعنوان نمونه انجام شده است، بيمارستانها داراي بخش پزشكي هسته اي اند كه از دو واحد درمان و تشخيص تشكيل شده است. در واحدهاي تشخيص و درمان از مواد راديوايزوتوپ يد 131 و تكنسيم 99 ام بمقدار زياد و گاليم و اينديم بمقدار كم به ميزان 3- 20 ميلي كوري در واحد تشخيص و 100- 150 ميلي كوري در واحد درمان بر طبق تجويز پزشك معالج استفاده
مي شود. راديوايزوتوپ هاي فسفر 23 و آهن و طلاي 198 و راديم 226 استفاده چنداني نمي شود.
تعداد مراجعين بيمار به واحد تشخيص 15- 35 نفر در روز و 8- 10 نفر در هفته در واحد درمان است. درزمينه اندازه گيري راديواكتيويته در محيط توزيع اشعه دراطاقهاي بيماران بستري واحد درمان و ساير اطاقهاي مجهز بدستگاههاي تشخيص و معاينه و تزريقات و سالنهاي انتظار بررسي و مطالعات و تحقيقات در چندين مرحله انجام شده كه نتايج آن در جداول مندرج است. بالاترين رقم توزيع اشعه 35 ميلي رننگن در ساعت ( 35/0 ميلي سيورت در ساعت) و حداقل آن 20 ميلي رننگن در ساعت (20/0 ميلي سيورت در ساعت) و بالاترين رقم 35 ميلي روننگن در ساعت (35/0 ميلي سيورت در ساعت در فاصله 25 سانتي متري در اطاق نگهداري مواد و در سالن انتظار بالاترين رقم 4 ميلي رننگن بر ساعت (04/0 ميلي سيورت در ساعت) در فاصله يك متري و حداقل 2/0 ميلي رننگن درساعت در فاصله 5/5 متري و در همين فاصله، 5/1 ميلي رننگن در ساعت از بيماري 20 ميلي كوري تكنيسيم 99 ام توزيع شده، بدست آمد.
تعداد 15- 20 نمونه از قسمتهاي مختلف واحد تشخيص در رابطه با تعيين توزيع اشعه نمونه برداري شد و مقادير پرتودهي بيماران با توجه به خصوصيات بيماران در جداول ضبط و سپس نمودارهاي توزيع اشعه ترسيم شده است كه اين نمودارها با توجه به برنامه ريزيهاي آتي و رفرانس حائز اهميت اند. سيستم شبكه فاضلاب بخش پزشكي هسته اي بصورت مختلف اند با فاقد هرگونه شبكه مستقل بوده و در چاه جذبي دفع مي شوند و يا داراي شبكه مستقل بوده و دفع در نقاط دوردست بدون وقفه لازم انجام مي شود يا داراي شبكه مستقل و مدرن از نوع كانال يا لوله هاي سيماني و چدني و دفع در چاه جذبي مي باشد. نمونه برداريهائي با توجه به كتاب استاندارد در مورد فاضلاب و آب راديواكتيو انجام شده و نتايج در جداول مندرج است. حداقل ميزان ماده، در فاضلاب كمتر از 5/0 بكرل در ليتر و حداكثر 22060 بكرل درليتر و مقدار نشتي در آب كمتر از 4/0 بكرل بر ليتر و حداكثر غلظت در آب 6/2051 بكرل در ليتر بوده است كه آب مقايسه با حد استاندارد از حداكثر ميزان مجاز كمتر است ولي خطرات احتمالي آن را نبايستي ناديده گرفته شود.
كلمات كليدي: