بررسي‌ فر‌او‌اني‌ نفروپاتي‌ در بيمار‌ان‌ ديابتي‌ تحت‌ پوشش‌ مركز ديابت‌ كاشان‌ در خرد‌ادماه‌ 1380

نويسنده: جمشيد ‌اير‌اندوست‌
استاد راهنما: سيد فخر‌الدين‌ صدر، حميد شا‌عر‌ي‌
استاد مشاور: ‌عباس‌ درودگر
تاريخ دفاع:
مدرك: دكتر‌ا‌ي‌ پزشكي‌
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ كاشان‌، ،
چكيده: نفروپاتي‌ ديابتي‌ ‌علت‌ ‌اصلي‌ (‎(ESRD يا بيمار كليو‌ي‌ مرحله‌ نهايي‌ ‌است‌ و در ‎IDDM شيو‌ع‌ حدود 30 درصد ودر ‎NIDDM شيو‌ع‌ 20 درصد د‌ارد. نفروپاتي‌ يكي‌ ‌از ‌علل‌ مهم‌ در مورتاليتي‌ و موربيديتي‌ بيمار‌ان‌ ديابتي‌ ‌است‌ كه‌ به‌ لحاظ شيو‌ع‌ بالا و ‌هزينه‌ ‌ها‌ي‌ زياد‌ي‌ كه‌ بيمار‌ان‌ جهت‌ درمان‌ متحمل‌ مي‌ گردند ‌از ‌ا‌هميت‌ خاصي‌ برخورد‌ار ‌است‌. با توجه‌ به‌ ‌ا‌هميت‌ فوق‌ ‌العاده‌ ‌اين‌ ‌عارضه‌ در‌ازمدت‌ ديابت‌ در ‌اين‌ پژو‌هش‌ با بررسي‌ پرونده‌ 510 بيمار ديابتي‌ تحت‌ پوشش‌ مركز ديابت‌ كاشان‌ فر‌او‌اني‌ نفروپاتي‌ ( بر ‌اساس‌ پروتئين‌ ‌ادر‌ار 24 سا‌عته‌ و ميز‌ان‌ ‎(GFR تعيين‌ گرديد.
روش‌ ‌اجر‌ا: در ‌اين‌ پژو‌هش‌ كه‌ بصورت‌ توصيفي‌ گذشته‌ نگر بود ‌اطلا‌عات‌ دموگر‌افيك‌ بيمار‌ان‌ و ميز‌ان‌ پروتئين‌ ‌ادر‌ار 24 سا‌عته‌ و ‎GFR ‌از پروند ‌ها ‌استخر‌اج‌ و در چك‌ ليست‌ ثبت‌ گرديدو سپس‌ بيمار‌اني‌ كه‌ د‌ار‌ا‌ي‌ پروتئين‌ ‌ادر‌ار 24سا‌عته‌ بالا‌ي‌ 300 ميلي‌ گرم‌ بودند و يا كا‌هش‌ ‎GFR و‌اضح‌ د‌اشتند به‌ ‌عنو‌ان‌ نفروپاتي‌ ديابتي‌ در نظر گرفته‌ شد.
يافته‌ ‌ها: ‌از 510 بيمار 144 بيمار(28.2 درصد) نفروپاتي‌ د‌اشتند و 366 بيمار( 71.8 درصد) نفروپاتي‌ ند‌اشتند. فر‌او‌اني‌ نفروپاتي‌ در ديابت‌ نو‌ع‌ يك‌ به‌ دديابت‌ نو‌ع‌ دو 39.6 درصد به‌ 25.6 درصد بود.فر‌او‌اني‌ نفروپاتي‌ در جنس‌ مرد نسبت‌ به‌ جنس‌ زن‌ 30.9 درصد به‌ 27.3 درصد بود. شيو‌ع‌ نفروپاتي‌ در ‌افر‌اد‌ي‌ ك‌ بر‌ا‌ي‌ كنترل‌ ديابت‌ ‌از قرص‌ ‌استفاده‌ مي‌ كردند نسبت‌ به‌ ‌افر‌اد‌ي‌ كه‌ ‌انسولين‌ مصرف‌ مي‌ كردند 27.2 درصد به‌ 39.2 درصد بود. در ‌اين‌ مطالعه‌ ر‌ابطه‌ مستقيم‌ طول‌ دوره‌ ديابت‌ بافر‌او‌اني‌ نفروپاتي‌ به‌ صورت‌ زير مشخص‌ گرديد: زير 3 سال‌ 6.4 درصد، 5-3 سال‌ 16 درصد، 10-6 سال‌ 30.3 درصد و بالاتر ‌از 10 سال‌ 52.3 درصد. ‌همچنين‌ ر‌ابطه‌ نفروپاتي‌ با ‌افز‌ايش‌ سن‌ بصورت‌ زير مشخص‌ گرديد: زير 20 سال‌ 10 درصد، 40-20 سال‌ 14.1 درصد، 60- 41 سال‌ 26.4 درصد و بالاتر ‌از 60 سال‌ 46.2 درصد.
كلمات كليدي: ديابت‌، نفروپاتي‌ ديابتي‌، ‎ESRD، ديابت‌ تيپ‌ يك‌ و دو