بررسي‌ وضعيت‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ در 130 بيمار ديابتي‌ تحت‌ پوشش‌ مركز ديابت‌ كاشان‌

نويسنده: ‌اكبر ميرز‌از‌اده‌
استاد راهنما: ‌احمد يگانه‌ مقدم‌، سيد فخر‌الدين‌ صدر
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1380/01/01
مدرك: دكتر‌ا‌ي‌ پزشكي‌ ‌عمومي‌ پزشكي‌ ‌عمومي‌
دانشگاه: د‌انشگاه‌ ‌علوم پزشكي‌ كاشان‌، ،
چكيده: مقدمه‌ و ‌هدف‌: با توجه‌ به‌ ‌ا‌هميت‌ بيمار‌ي‌ ديابت‌ مليتوس‌ و ‌عو‌ارض‌ ناشي‌ ‌از ‌آن‌ و به‌ منظور تعيين‌ شيو‌ع‌ كا‌هش‌ شنو‌ا‌ي‌ در مبتلايان‌ به‌ ‌اين‌ بيمار‌ي‌ ‌اين‌ تحقيق‌ رو‌ي‌ بيمار‌ان‌ ديابتي‌ تحت‌ پوشش‌ مركز ديابت‌ كاشان‌ در سال‌ 1379 ‌انجام‌ شد.
مو‌اد و روشها: ‌اين‌ بررسي‌ توصيفي‌ رو‌ي‌ 130 بيمار مبتلا به‌ ديابت‌ تحت‌ پوشش‌ مركز ديابت‌ كاشان‌ و‌اقع‌ در بيمارستان‌ ‌اخو‌ان‌ صورت‌ گرفت‌. ‌اطلا‌عات‌ بيمار‌ان‌ ‌از قبيل‌ سن‌ و جنس‌ و شغل‌ و سطح‌ تحصيلات‌ و محل‌ سكونت‌ و نو‌ع‌ ديابت‌ و ‌آخرين‌ درمان‌ و مدت‌ بيمار‌ي‌ شناخته‌ شده‌ و نو‌ع‌ ‌اختلال‌ ‌اديومتر‌ي‌ و فركانس‌ درگير در فرم‌ ‌اطلا‌عاتي‌ ثبت‌ گرديد. د‌اده‌ ‌ها‌ي‌ فرم‌ ‌اطلا‌عاتي‌ ‌استخر‌اج‌ و نتايج‌ به‌ صورت‌ ‌آمار توصيفي‌ گز‌ارش‌ گرديد.
يافته‌ ‌ها: ‌از 130 بيمار مورد بررسي‌ 29 نفر (22.3 درصد) مرد و 101 نفر(77.7 درصد) زن‌ بودند. محدوده‌ سني‌ بيمار‌ان‌ 75-10 سال‌ و ميانگين‌ سني‌ 48.3 سال‌ بود. 13 نفر (10 درصد) مبتلا به‌ ‎IDDM و 117 نفر (90 درصد) مبتلا به‌ ‎NIDDM بودند. ‌از مبتلايان‌ به‌ ‎IDDM پنج نفر (38.5 درصد) و ‎NIDDM هفتاد و پنج نفر(64.1 درصد) كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ د‌اشتند. نتايج‌ نشان‌ د‌اد با ‌افز‌ايش‌ سن‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ در ‌هر دو نو‌ع‌ ديابت‌ ‎IDDM و ‎NIDDM ‌افز‌ايش‌ پيد‌ا كرد. با ‌افز‌ايش‌ سن‌ ميز‌ان‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ حسي‌- ‌عصبي‌ دو طرفه‌ نيز در ‌هر دو نو‌ع‌ ديابت‌ ‌افز‌ايش‌ نشان‌ د‌اد. مرد‌ان‌ نسبت‌ به‌ زنان‌ ‌از كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ بيشتر‌ي‌ در ‌هر دو نو‌ع‌ ديابت‌ برخورد‌ار بودند. بيمار‌ان‌ مبتلا به‌ ‎NIDDM كه‌ ‌انسولين‌ مصرف‌ مي‌ كردند نسبت‌ به‌ بيمار‌ان‌ تحت‌ درمان‌ با قرص‌ يا رژيم‌ درماني‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ بيشتر‌ي‌ د‌اشتند. شايعترين‌ نو‌ع‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ در بيمار‌ان‌ ديابتي‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ حسي‌- ‌عصبي‌ دو طرفه‌ با حد‌اكثر تاثير رو‌ي‌ فركانسها‌ي‌ بالا بود. شايعترين‌ فركانس‌ درگير در ‎IDDM فركانس‌ 4000 ‌هرتز و در ‎NIDDM فركانس‌ 8000 ‌هرتز بود.
نتيجه‌ گير‌ي‌: تحقيق‌ نشان‌ د‌اد مبتلايان‌ به‌ ‎IDDM بيشتر ‌از ‎NIDDM بودند. ‌همچنين‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ در مرد‌ان‌ بيشتر ‌از زنان‌ و در گروه‌ سني‌ بالا‌ي‌ 50 سال‌ بيش‌ ‌از ساير سنين‌ و در مشا‌غل‌ پر سرو صد‌ا بيش‌ ‌از ساير مشا‌غل‌ بود. ‌از ‌اين‌ جهت‌ توجه‌ به‌ گرو‌هها‌ي‌ در معرض‌ خطر به‌ منظور پيشگير‌ي‌ ‌از كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ ضرور‌ي‌ ‌است‌. به‌ منظور بررسي‌ ‌اتيولوژ‌ي‌ كا‌هش‌ شنو‌ايي‌ در مبتلايان‌ به‌ ديابت‌ تحقيقات‌ تحليلي‌ توصيه‌ مي‌ شود.
كلمات كليدي: ديابت‌ ‎IDDM، ديابت‌ ‎NIDDM، كا‌هش‌ شنو‌ايي‌