بررسي توده هاي غدد بزاقي از نظر سن، جنس، محل و پاتولوژي از سال (1373 -1369) در بيمارستان لقمان حكيم

نويسنده: مراد نظرزاده
استاد راهنما: علي فتاحي بافقي
استاد مشاور:
تاريخ دفاع: 1375/01/01
مدرك: دكترا
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي،
چكيده: تومورهاي غدد بزاقي اگرچه جزء تومورهاي نادر انساني است ولي اين مسئله باعث نمي شود كه ما از بررسي آن اجتناب ورزيم چون بهرحال تعدادي از بيماران بستري در بيمارستان را هر چند كم اين بيماران تشكيل مي دهند.
هدف از اين مطالعه، بررسي و تعيين انسدانس، سن، جنس، محل و پاتولوژي شايع تومورهاي غدد بزاقي در مقطع زماني مشخص مي باشد چرا كه هر كدام از موارد بالا بخصوص پاتولوژي و محل تومور نقش بسيار مهمي در درمان و حسن تدبير اين بيماري داشته و ما را در جهت شيوه بهتر درمان و اقدامات لازم جهت بقاء بهتر و بيشتر بيماران ياري مي كند. هر چند كه ما در اين مطالعه، بيشتر جنبه هاي تشخيصي پاتولوژيكي- نئوپلاسم ها را مدنظر قرار داده و بيشتر روي اين مورد بحث كرده ايم زيرا همانطور كه گفته شد نوع پاتولوژي اين تومورها نقش بسيار اساسي در نگرش جراح به اين نئوپلاسم را دارد و در واقع تشخيص پاتولوژيكي و جراحي دو ركن اساسي در مورد حسن تدبير اين نئوپلاسم ها مي باشند.
در بررسي كه در مورد اين تومورها در بيمارستان لقمان حكيم در طي 5 سال (1369 تا 1373) انجام داديم به اين نتيجه رسيديم كه اطلاعات بدست آمده تقريبا با مطالعات قبلي همخواني زيادي دارد. در اين بررسي از لحاظ جنسي بيشتر اين تومورها در جنس مذكر بوده و نسبت بيماران مذكر به مونث در حدود 1.25 به 1 و يا به قولي ميزان اين تومورها در جنس مذكر 56.5% و در جنس مونث 43.5% بوده است. از لحاظ سني نيز بيشتر موارد در سنين بالاي 30 سال بوده بطوريكه در دهه سوم 31.25% و در دهه پنجم 18.75% بوده است از لحاظ پاتولوژي نيز تومورهاي خوش خيم (75%) موارد را شامل مي شده است كه تقريبا تمامي موارد آدنوم پلئومورفيك بوده است. و در بين تومورهاي بدخيم كه (25%) موارد را شامل مي شد، كارسينوم سلول سنگ فرش 25% كارسينوم A,C,C 50% كارسينوم آنديفرانسيه 25% موارد را تشكيل مي داده از لحاظ محل تومور غدد بزاقي بزرگ يا اصلي 100% موارد را تشكيل مي داده كه در بين آنها غده پاروتيد شايع ترين مكان با (75%) براي جايگزيني اين تومورها بوده است. اطلاعات دقيق تر همراه با آمار و نمودارها و جداول در متن اصلي ذكر شده است. بدين ترتيب با توجه به مطالعات قبلي و اطلاعاتي كه ما بدست آورديم به اين نتيجه مي رسيم كه عليرغم تعداد كم بيماران بطور كلي تومورهاي غدد بزاقي نسبتا نادر بوده و سن، جنس، محل و بخصوص پاتولوژي تومور مهمترين عامل در جهت رهنمون نمودن متخصصين گوش و حلق و بيني براي تصميم گيري و اقدامات بهتر در اين بيماران مي باشد.
كلمات كليدي: