بررسي DNA&DNA PLOIDY به روش فلوسيتومتري در لاواژ مايع پريتوآن بيماران مبتلا به سرطان معده

نويسنده: احمد رضا دياني
استاد راهنما: حبيب الله پيروي
استاد مشاور: شاه قاسم پور
تاريخ دفاع: 1387/01/01
مدرك: دكتراي تخصصي جراحي عمومي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، پزشكي، جراحي
چكيده: هدف: با توجه به شيوع كنسر معده (دومين كنسر شايع كه در ايران شيوع بيماري رو به افزايش است) و متاسفانه در مراحل اول هيچ علامتي نداشته 2 و عمدتا زماني بيماران مراجعه مي كنند كه دير شده و با توجه به نقش عوامل ژنتيكي و محيطي در تغيير سلولهاي بافت به سمت سرطاني شدن هدف بررسي ميزان محتويات DNA سلولهاي معده افراد مبتلا به سرطان معده و مقايسه آن با افراد نرمال بعنوان يك اندكس جهت توصيف درجات و طبقه بندي فوق
مواد و روشها: بيماري كه آماده عمل جراحي است در اين مطالعه سلولهاي موجود در مايع لاواژ پريتوآن بعد از گرفته شدن با سانتريفيوژ رسوب و از اين سلولها به ميزان مشخص (10000 سلول در هر cc) با (KIT(PROPIDIUM IODIDE رنگ آميزي DNA رنگ آميزي و بوسيله فلوسيتومتري و با نرم افزار DNA modfit آناليز شده و هيستوگرامهاي مربوط به آناليز DNA سلول با سلولهاي عادي مورد مقايسه و مطالعه قرار مي گيرد. ما به بررسي وجود سلولهاي سرطاني به خارج از معده توسط لاواژ پريتوان مي پردازيم كه 27 بيمار مورد ارزيابي قرار گرفت و 22 نمونه جهت مطالعه مورد قبول واقع شد و نتايج زير بدست آمد.
نتايج:
1- DNA ploidy در 33.3% موارد سلولهاي سرطاني (12 مورد از 22 نمونه مثبت بود)
2- افزايش SEP سلولي 22.2% در سلولهاي سرطاني كه ارتباط مستقيم با تكثير سلول دارد
3- اندازه گيري SFP سلولي احتمالا بعنوان يك انديكاتور در رفتار سلول سرطاني و بيانگر ميزان اگرسيو بودن آن
بحث: مطالعه حاضر موءد DNA-ploidy و افزايشSFP در سلولهاي سرطاني بوده و با اندازه گيري اين دو اندكس مي توان سيراگرسيو بودن بيماري را تخمين زد و اقدام به انجام يك عمل جراحي راديكال جهت cure و يا از انجام يك عمل جراحي بي نتيجه خود داري كرد.
كلمات كليدي: DNA، DNA ploidy، flowcytometr