بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي مناطق 6 و 11 شهر تهران در مورد بيماري ايدز

نويسنده: فاطمه مجدزاده طباطبايي
استاد راهنما: جميله بيگم طاهري، زيبا ملكي
استاد مشاور: كاوه علوي
تاريخ دفاع: 1385/01/01
مدرك: دكتراي حرفه اي دندانپزشكي
دانشگاه: دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، ،
چكيده: زمينه و هدف: شيوع ايدز در بسياري از جوامع با سرعت در حال افزايش است و نوجوانان به علت عدم دسترسي به اطلاعات پيرامون بسياري و روشهاي پيشگيري گروهي هستند كه به راحتي در معرض خطر ابتلا به ايدز قرار مي گيرند. اين تحقيق با هدف ارزيابي ميزان آگاهي و نگرش دانش آموزان دبيرستانهاي مناطق 6 و 11 شهر تهران در سال تحصيلي 1384 انجام شد.
روش بررسي: روش تحقيق توصيفي مقطعي بود و جمعيت مورد مطالعه 992 دانش آموز دبيرستاني مناطق 6 و 11 شهر تهران بودند كه به روش تصادفي چند مرحله اي گزينش شده بودند. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از روشهاي رگرسيون چند متغيري stepwise و آزمونهاي students t و Mann-Whitney استفاده شد.
يافته ها: 538 پسر و 452 دختر در اين تحقيق شركت داشتند. 5/22% از دانش آموزان به 5 سوال از 7 سوال مربوط به راههاي عدم انتقال بيماري پاسخ درست داده بودند. پايين ترين آگاهي دانش آموزان از راههاي عدم انتقال بيماري مربوط به امكان انتقال ويروس از طريق نيش حشرات بود. در مورد آگاهي از درمان بيماري، كمترين آگاهي مربوط به آگاهي از وجود داروهايي براي افزايش طول عمر بيماران بود. در قسمت نگرش 4/63% دانش آموزان سطح آگاهي خود را متوسط ارزيابي كرده بودند. 5/53% افراد انجام تست ايدز را همراه با تستهاي معمول، لازم مي دانستند. 77% ابراز داشتند توانايي محافظت شخصي در برابر بيماري را دارند. 6/66% دانش آموزان از ابتلا به ايدز مي ترسيدند. بيشترين منبع انتخاب شده براي دريافت اطلاعات، تلويزيون و كمترين آن راديو بود.
نتيجه گيري: در مجموع به نظر مي رسد آگاهي دانش آموزان مناطق 6 و 11 تهران نيز همانند منطقه 1 تهران در مورد عفونتHIV و بيماري ناشي از آن مناسب است و اختلافي بين ميزان آگاهي دو منطقه با يكديگر وجود ندارد. همچنين به نظر مي رسد گذار از كلاس اول دبيرستان به كلاس بالاتر با افزايش سطح آگاهي همراه است.
كلمات كليدي: